ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
KURSİYERLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi : 24/01/2022

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

ESKİŞEHİR YMMO ('Oda') olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK" ya da "Kanun") 10. maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri konusu kişileri bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Oda, Kanun'da tanımlandığı şekliyle bir "veri sorumlusudur". Bu nedenle, kişisel verilerinizin Kanun'a uygun olarak işlenmesi ve korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 Ünvan :  ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
 Adres :  Arifiye Mahallesi, Yalbı Sokak, No: 13/13 Odunpazarı 26010 ESKİŞEHİR
 İnternet Sitelerimiz:  https://www.eskymmoda.org.tr
 Telefon :  (222) - 220 17 26
 e-posta (KVK için): Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Kursiyerlerimizin aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

a. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, Özlük, Finans

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi Kanun'daki ilkeler doğrultusunda ve aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.

a. GENEL AMAÇLAR

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

b. ÖZEL AMAÇLAR

Fatura Düzenlemek, Tahsilat Yapmak, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun'un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Anlık Mesajlaşma, Elektronik Posta gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Oda olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve ilgili kullanıcılarımızın aldığımız "Gizlilik Taahhütnamesi"ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Oda olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışı menşeli kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak, veri paylaştığımız kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1-Eğiitm ve Kurs Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik fiziki mekan desteği almak amacıyla Eskişehir SMMM odasıyla

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Oda kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile
2- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Online Dosya Saklamak ve Paylaşmak amaçlarıyla, ABD menşeli Google ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Whatsapp (Meta) Gizlilik Politikası
2- Google Gizlilik Politikası

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme"
 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",
 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca, 

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
4- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
5- Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun'un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin "Kişisel Veri Sahibi Başvuruları" sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.