ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
19. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR


Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası 19. Dönem olağan genel kurul toplantısı, genel kurul ilanlarında ve çağrı mektuplarında belirtildiği şekilde 31Mayıs-01 Haziran/2008 Tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığından,14.06.2008 Cumartesi günü saat 14:30'a ertelenmiştir.  14.Haziran.2008 Cumartesi günü saat 14:30 da gündem gereğince 2 Eylül Caddesi Hasan Fehmi Zeyrek iş merkezi 5/501 Nolu oda merkezimizde üyelerin katılımıyla, nisap aranmaksızın, toplanılarak, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlandı.

Gündem 1. Maddesi gereği,   Oda genel sekreteri Sn. Fehmi KARAMAN Açılışı yaparak, divan  kurulu seçimine geçilmiştir. Gündemin  Divan Başkanlığına Sn. Bilal YÜCEL, Katip üyeliklere, Sn. Halil CABAR  ve Osman DENİZ Oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 2. Maddesi gereği, Divan Başkanı üyeleri saygı duruşuna davet etmiş olup, daha sonra istiklal marşı okunmuştur.
Divana Genel Kurul belgelerinin genel kurul adına imzalama hususunda  yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi gereği,  yönetim kurulu başkanı Sn. Yaşar BASKIN açılış konuşmasını yapmıştır.

Gündem 4. Maddesi gereğince yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporları Sn. Halil CABAR, Denetim raporu ise  Osman DENİZ tarafından  kurula okundu

Gündemin 5. Maddesi gereği, görüşülen raporlar hakkında lehte ve aleyhte  söz alan olmadı.

Gündemin 6. Maddesi gereği, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 7. Maddesi gereği yönetim kuruluna taşınmaz mal alım ve satım konusunda oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 8. Maddesi gereğince yeni çalışma dönemi bütçesi okundu ve bütçenin uygulanmasında yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi'de verilerek,

Sn. Fehmi Karaman, Sn. Arif Oruç Sezlev ve Sn. Bilal Yücel' in divana vermiş oldukları önergeye göre;

  • Odaya giriş ücreti, Taban aylık Kat sayısı X 2000,
  • Çalışanlar listesine kayıt ücretinin Şahıslardan 1.500,00  YTL., Şirketlerden 2.500,00 YTL, olarak  alınmasına,
  • YMM Ruhsatı almak için müracaatlarda 750,00 YTL. dosya bedeli  alınmasına,
  • Adres değişikliklerinde Taban aylık Katsayısı X 200 Olarak alınmasına,
  • Her nev'i tasdik raporuna faaliyet belgesinin eklenmesine, faaliyet belgesinin adedinin,  15,00 Y TL. ücret karşılığı verilmesine,
  • Tasdik sözleşmelerinin her nevi' nin bir adedinin 15,00 YTL' den Ücret karşılığı satılmasına,
  • Müşavirlik sözleşmesinin bir cildinin (50 adetli) 100,00 YTL' den satılmasına,
  • Geç ödenen aidat ve sözleşme bedellerinin 6183 Sayılı yasa hükümlerine göre ve belirlenen oranda gecikme zammı alınmasına,
  • Bir başka odadan naklen gelen üye; evvelce çalışanlar listesine kayıtlı ise, çalışanlar listesine kayıt ücretinin yarısının alınmasına,evvelce çalışanlar listesine kayıtlı değil ise oda giriş ücretinin yarısının alınmasına,maktu ve nispi aidatlar alt ve üst sınırları olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin aynen uygulanması, konuları ile sunulan bütçenin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi gereği,  yönetim kurulu tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan 1. ihale yönergesi, 2. disiplin kovuşturmaları ile ilgili inceleme ve soruşturmaların usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü hakkında yönerge, 3. işlemler yönergesi, 4. personel yönergesi, 5. tahkim yönergesi ve  6. harcırah yönergesi  görüşülerek oy birliği ile aynen kabul edilmiştir.

Gündemin 10.Maddesi gereğince, seçimlerde basılı liste kullanılması oy birliği ile kabul edildi.Sn. Fehmi Karaman tarafından bir adet basılı asil ve yedek aday listesi verildi, başka basılı liste veren olmadı, ayrıca üyelerden de  aday  olmadığı tespit edildi.

Gündemin 11.Maddesi gereğince, dilek ve temennilere geçildi, söz alan olmadığı görüldü. Divan başkan toplantıyı kapattı.

Eskişehir 14/06/2008 Saat15:10

DİVAN BAŞKANI        KATİP ÜYE            KATİP ÜYE
BİLAL YÜCEL             HALİL CABAR       OSMAN DENİZ