ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
HARCIRAH YÖNERGESİ


GENEL HÜKÜMLER
Amaç:

Madde 1- Bu yönergenen amacı,  Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bulunan görevlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici olarak yurt içinde ve dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı ile  usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönerge;
A) Odanın Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları  Başkan ve Üyeleri,
B) Oda bünyesinde kurulan Daimi Ve Geçici Komisyonların Başkan Ve Üyeleri,
C) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Oda Üyeleri,
D) Oda Personeli,
Hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak:
Madde 3 -  Bu Yönetmelik 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12. maddesinin (i) fıkrası 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 20.maddesiyle eklenen EK MADDE 1 uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

a) Yönetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu,
b) Kurul Üyesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Başkan ve Üyelerini;
c) Komisyon Üyesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonların başkan ve üyelerini,
d) Üye : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, yukarıda belirtilen kurulların herhangi birinde asli görevli olmayan  Yeminli Mali Müşavirleri,
e) Personel : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının Genel İdare Müdürünü, Memurlarını ve Yardımcı Personelini;
f) Asli Görev Yeri: Çalışanlar  listesine kayıtlı  üyeler bakımından  işyerlerinin;  çalışanlar listesine kayıtlı olmayan  üyeler bakımından ikametgahlarının;  personel bakımından Oda Merkezinin  bulunduğu il ve ilçelerin belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu il ve ilçelerin devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerleri;
g) Başka Yer:  Yukarıda yazılı asli görev yerleri   dışındaki yerleri,
h) Geçici Görev: Kurul Üyeleri, Üyeler ve Personelin  asli görevli olduğu yerden belirli bir süre için başka bir yere görevlendirilmesini,
i)  Harcırah: Bu yönergeye göre ödenmesi gereken gündelik, konaklama ve yol giderlerinden birini, bir kaçını veya tamamını,
j)  Beyanname: Geçici görevin tamamlamasından sonra, görevlendirilenler tarafından doldurulan ve harcırah unsurlarının ayrıntısını  gösteren harcama tablosunu,
k) Görev Onayı:  Görevli olarak başka yere gönderileceklerle ilgili olarak onay makamının  kararını,
l) Onay Makamı: Kurul Üyeleri ve Üyeler bakımından Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu;  personel bakımından, işin gereğine göre Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulu Başkanını veya Oda Sekreterini;
m) Mutat Vasıta:  Şehirlerarası ve şehir içi otobüs, havalimanı  servisi, tren, vapur, metro, tramvay, dolmuş, taksi-dolmuşu (Taksi mutat vasıta sayılmaz.)

   ifade eder.

Harcıraha Hak Kazanma;
Madde 5 -  Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bir  görevin yerine getirilmesi amacıyla ve yetkili makamın onayı ile;

a) Görevli olarak başka bir yere gönderilenlere;
b) İzinde iken, iznin bitiminden önce göreve çağrılan personele;
c) Konferans, Kongre, Panel, Kurs, Seminer, Oda Başkanları toplantısı ve benzeri  toplantılara, Odayı temsil amacıyla gönderilenlere,
d)  Yönetim Kurulu toplantısının Eskişehir'dan başka bir yerde yapılması  halinde Yönetim Kurulu toplantısına katılmak amacıyla toplantı yerine giden Kurul  Üyelerine,
e) Asli görev yerleri Eskişehir dışında olup da toplantı için Eskişehir'ya gelen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Daimi ve Geçici Komisyonların Başkan ve Üyelerine;
f) Disiplin kovuşturması amacıyla  işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine;
g) Denetimin gerektirdiği bir inceleme ve araştırma için işyerinin bulunduğu yerden başka yere gönderilen Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerine,

Bu Yönergede yazılı esaslar dahilinde harcırah ödenir.
Her ne sebeple olursa olsun, kendilerine yurt içi ve yurt dışı görev verilenlerin aile bireyleri veya yakınları için harcırah verilmez.

Geçici Görevlendirme Yetkisi ve Onayı
Madde 6 -   Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Harcırah Yönergesi kapsamında bulunanlar için görevlendirme yetkisi ve onay makamı aşağıda gösterildiği gibidir.

A. Yurt içi yolculuklarında:
a) Kurul Üyeleri ve Odaya Kayıtlı Üyeler Bakımından :
Asli görev yerleri Eskişehir dışında olan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları başkan ve üyelerinden,  mutat Kurul toplantıları için Eskişehir'e gelip - gitmek zorunda olanlar için,  Kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanağı (kurul kararı) görev onayı yerine geçer.
Bunun dışındaki görevlendirmeler, Yönetim Kurul kararı ile olur.
Odanın Denetim ve Disiplin Kurulları ile Daimi ve Geçici Komisyonların çalışmaları ile ilgili olarak geçici görevlendirme ihtiyacı ortaya çıktığında, bu durum, gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına iletilir.  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündeme alınması sağlanan görevlendirme teklifi, Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.
Teklifin Yönetim Kurulunca benimsenmesi halinde ilgili harcıraha hak kazanır.
b) Oda Personeli Bakımından :
Genel İdare Müdürünün geçici görevle bir başka yere gönderilmesi Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile;  diğer personelin görevlendirilmesi ise Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı  ile olur.
B. Yurtdışı yolculuklarında ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil)
Yönerge kapsamında bulunan Üyelerin yurt dışı geçici görevle görevlendirilmesi, Odanın temsili amacıyla sınırlıdır.
Odanın uluslar arası toplantı ve kongrelerde temsiline  ve bu iş için görevlendirileceklerin tespitine ilişkin  Yönetim Kurulu kararlarının  oybirliği ile alınması şarttır.
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği uyarınca, Odaları temsil etmek üzere uluslar arası toplantı ve kongrelere katılmak, Maliye Bakanlığının iznine tabidir.
Bu bakımdan, yurt dışı görevlendirmeye ilişkin olarak alınması gereken Yönetim Kurulu kararı Maliye Bakanlığının onayına sunulur.  Yönetim kurulunun teklifi Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, görevlendirme onayı tamamlanmış olur.


Konferans, Kongre, Panel, Kurs, Seminer, Oda Başkanları toplantısı ve benzeri  toplantılara katılanların harcırahı
Madde 7 -  Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla, kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri etkinliklere  katılanlara kural olarak harcırah ödenmez.  Ancak bu katılım,  Yönetim Kurulu kararıyla ve Odayı temsil amacıyla gerçekleşmişse,  harcırah verilir.
Oda Başkanları toplantısı ile Birlik tarafından organize edilen diğer toplantılara veya meslek örgütlerince düzenlenen çeşitli toplantılara Odayı temsilen katılanlara harcırah ödenir.
Bu maddede sözü edilen etkinlik ve toplantıları  organize edenler tarafından belli bir  katılım ücreti istenmekte ve bu katılım ücreti konaklama ve yemek ücretinden birini veya her ikisini de kapsamakta ise;  bu takdirde katılım ücretinin tamamı  Oda tarafından karşılanmakla birlikte;  yemek ve yatak ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığına  göre,  etkinlik veya toplantının devamı süresince ayrıca gündelik ve konaklama gideri verilmez.
Yol masrafı ve yolda geçen süreler için verilecek gündelikler, bu sınırlamanın dışındadır.

YURT İÇİ HARCIRAHI

Yurt İçinde Verilecek Gündelik

Madde 8 -   Yetkili makamın onayı ile geçici görevle yurt içinde bir başka yere gönderilenlerden:

A. Yönetim, Denetim ve Disiplin  Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Daimi ve Geçici Komisyonların Başkan ve Üyeleri ile Yönetim kurulu tarafından kendilerine geçici görev verilen Oda Üyelerine, ilgili yılın  Genel Bütçe Kanununda, en yüksek devlet memuru "Başbakanlık Müsteşarı"  için öngörülen miktar kadar;
B. Genel İdare Müdürüne, ilgili yılın Genel Bütçe Kanununda, aylık/kadro derecesi 1-4 olan memurlar için öngörülen kadar,
C. Memurlara ve yardımcı personele, ilgili yılın Genel Bütçe Kanununda, aylık/kadro derecesi 5-15 olan memurlar için öngörülen kadar,

Yolda ve görev yerinde geçen süre için gündelik ödenir.

Günübirlik Görevlendirmelerde  Ödenecek Gündelik
Madde 9 - Asli görev mahalli dışında günübirlik görevlendirilenlere geçici görev yerinde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birisi geçirenlere 1/3, ikisini de geçirenlere 2/3 gündelik ödenir.

İzinden Çağrılan Personelin harcırahı
Madde 10 - İzinde iken göreve çağrılan personele, yolda geçen süre için gündelik ve yol parası ödenir. Görev bitiminde izin mahalline dönen personele de aynı ödemeler yapılır.  Personel Yönergesinin 27. maddesinde sözü edilen "maddi kayıp" bu şekilde telafi edilir.

Yurt İçinde Konaklama Gideri
Madde 11 -  Geçici görevle başka yere gönderilenlerin, beher gün için hak kazanabilecekleri gündelikleri miktarının 5 katını  aşmayan konaklama giderleri, belgelenmesi şartı ile Oda tarafından karşılanır.

Yurt İçinde Yol Masrafı:
Madde 12  - Yetkili makamın onayı ile bir başka yere geçici görevle gönderilen:

A. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Daimi ve Geçici Komisyonların Başkan ve Üyeleri ile  Oda Üyeleri, geçici görev yolculuklarını  uçakla veya yataklı trenle yapabilirler.
B. Bunlardan özel otomobilleri ile seyahat edenlere,  uçak seferlerinin bulunduğu yerler için uçak bilet ücreti kadar;   diğer yerler için, gönderilenin tercihine göre,  otobüs veya tren bilet ücreti kadar ya da her 100 km uzaklık için 12 litreyi aşmayan akaryakıt bedeli kadar  yol masrafı verilir.
C. Oda Personeline otobüs veya tren bilet ücreti ödenir.
D. Şehirlerarası seyahate ilişkin her türlü ulaşım ücreti,  belgelendirilmek kaydıyla ödenir.  Özel otomobilleri ile seyahat edenler için ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiçler  ile  THY ve TCDD ücret tarifesi  belge yerine geçer. Özel otomobili ile seyahat edenlere yol masrafı karşılığı akaryakıt bedeli ödenebilmesi için fatura ibrazı gerekir.
E. Aynı görev onayı ile birlikte aynı yere geçici görevlendirilen personelin üst unvandakilerle birlikte seyahat etmesinin gerekli görülmesi halinde,  bunlara da  üst unvandakilere  ödenen yol parası belgelendirilmek kaydıyla ödenir.
F. Geçici görevlendirmelerde, gidişte ikametgahtan terminal, istasyon, Havalimanı servisi kalkış yeri  vb. yerlere kadar;  varışta ise konaklama veya çalışma yerine kadar;  geçici görevin bitiminde de aynı güzergahlar arasında gerçekleşecek taşıt giderleri ödenir.
Uçakla seyahatlerde Havalimanı servisinin bulunduğu yerlerde, servisin kalkış yerinden havaalanı arasında taksi ücreti ödenmez. Bu yerler arasında yapılacak seyahatlere ilişkin olarak Havalimanı servis  ücreti verilir.
G. Geçici görev mahallerinde, görev yeri ile konaklama yeri arasında faydalanılacak mutat vasıta ücreti beyana göre ödenir. Seyahat edilen taşıtın taksi olması halinde bu ücretin  belgelendirilmesi gerekir.
H. Özel otomobilleri ile seyahat edenlerden, yol masrafı olarak akaryakıt bedelini tercih edenlere,  gidiş ve varış mahallerinde gerçekleşecek şehir içi yolculukları için ayrıca bir  ödeme yapılmaz.
İ. Asli görev yerleri Eskişehir'de bulunanlara, Odaya geliş gidişleri için (personele, Personel Yönetmeliğine göre  yapılan yol yardımı hariç) herhangi bir ödeme yapılmaz.

YURT DIŞI HARCIRAHI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Görevlendirme:
Madde 13:

A. Gündelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görevlendirileceklere ödenecek gündeliğin tespitinde, Harcırah kanununun 34. maddesi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları ekindeki Cetvel'de yazılı rakamlar esas alınır.
a) Yönetim, Denetim ve Disiplin  Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Daimi ve Geçici Komisyonların Başkan ve Üyeleri ile Yönetim kurulu tarafından kendilerine geçici görev verilen Oda Üyelerine, Kararname eki Cetvel'de, en yüksek devlet memuru "Başbakanlık Müsteşarı"  için öngörülen miktar kadar;
b) Genel İdare Müdürüne, Kararname eki Cetvel'de, aylık/kadro derecesi 1-4 olan memurlar için öngörülen kadar,
c) Memurlara ve yardımcı personele, Kararname eki Cetvel'de, aylık/kadro derecesi 5-15 olan memurlar için öngörülen kadar,
Gündelik ödenir.
B. Konaklama gideri: Kıbrıs için belirlenen gündeliğin 3 katını geçmeyen konaklama gideri, faturası karşılığında ödenir.


Yurtdışında Görevlendirme:
Madde 14:

A -Gündelik :
Yurt Dışında (K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) görevlendirmelerde ödenecek gündeliğin tespitinde, Harcırah kanununun 34. maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ekindeki Cetvel'de  yazılı yabancı para cinsinden miktarlar esas alınır.

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Kararname Eki Cetvelin IV numaralı sütununda yer alan miktarlar kadar;
b) Odayı temsil görevi verilen diğer Üyelere, Kararname Eki Cetvelin V numaralı sütununda yazılı miktarlar kadar;

Gündelik ödenir.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
Yurt dışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, Kararname Eki Cetvelin ilgili sütunlarında yazılı miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
Yurt dışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının TC Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış  kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır.
Oda Yönetim Kurulu, hizmetin özellikleri, bütçe imkanları ve görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi hususları dikkate almak suretiyle, Bakanlar Kurulu Kararına ekli Cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödenmesine karar verebilir.

B - Konaklama Gideri:
Yurt dışına gönderilenlerden, görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirilenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenir.

C - Pasaport ve vize masrafları
Görevlendirilenlerden ilk defa yurt dışına çıkacak olanların pasaport masrafları ile görevlendirildiği Ülke Makamlarınca istenen vize işlemleri için yapılacak masraflar,  belgesi karşılığında Oda tarafından karşılanır.


Yurt dışında yol masrafı
Madde 15 -  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler dahil, yurt dışında geçici görev yolculuklarında, yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir.  Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

ORTAK   HÜKÜMLER

Gündeliğin Azami Ödenme Süresi:
Madde 16 - Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere verilecek gündelik, yolda ve  görevde geçirilen süre ile sınırlıdır.
Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Konaklama giderinin  Azami Ödenme Süresi:
Madde 17 - Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görevin devamı süresi ile sınırlı olmak üzere konaklama gideri ödenir.
Görev yerine önceden gidip sonradan ayrılanlara, fazla günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Göreve İlişkin Masrafların Başka Kişi Veya Kuruluşlarca Karşılanması
Madde 18 - Yurtiçinde veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin masraflarının başka kişi veya kuruluşlarca karşılanması halinde, bu personele karşılanan masraflarla ilgili olarak herhangi bir ad atında Odaca  ödeme yapılmaz.

Geçici görevin iptal edilmesi
Madde 19 - Yönetim Kurulu kararı ile seyahati iptal edilenlerin seyahatle ilgili yapmış olduğu ve geri alınması mümkün olmayan  masrafları Oda tarafından  karşılanır.

Avans verilmesi
Madde 20 - Yönerge esaslarına  göre verilecek harcıraha mahsuben, tahmini harcırah  tutarı göz önünde bulundurulmak suretiyle, avans ödenebilir.

Beyanname verilmesi,  süresi ve avansın mahsubu
Madde 21 - Harcırah beyanlarında,  Harcırah Kanunu uyarınca belirlenen yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk beyannameleri kullanılır.
Alınan avans, asli görev mahalline dönüş veya varış tarihinden itibaren en geç 10  gün içinde beyanname verilmek suretiyle kapatılır.
Avans alanlardan 10 günlük süre içinde avansını kapatmayanların avansları, tanınan sürenin bitiminden itibaren geçen her gün için  hesaplanacak  % 3 faizi ile birlikte tahsil edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması
Madde 22 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara fazla ödenen harcırah yukarıdaki fıkrada  belirtilen orana göre faiz tahakkuk ettirilerek geri alınır. Bunlar hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanır.

Harcırahsız gitmek isteyenler
Madde 23 - Görevlendirilenlerden kendi isteği ile harcırahsız olarak gitmek isteyenlere  harcırah ödenmez.
Harcırahsız gitme isteğinin bir dilekçe ile Odaya bildirilmesi gerekir.

Yönergede yer almayan hususlar
Madde 24 - Bu Yönergede yer almayan veya aksine hüküm içermeyen hususlarda Harcırah Kanunu ve Yurt dışı gündeliklerinin tespitine ilişkin Bakanlar kurulu Kararı  hükümleri  uygulanır.

Yürürlük ve yürütme
Madde 25 - Bu Yönerge, Genel Kurulun onayını müteakip  yürürlüğe girer.
Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.