ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER  ODASI
İHALE YÖNERGESİ


GENEL HÜKÜMLER
Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,  ESKİŞEHİR Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - ESKİŞEHİR YMM Odasının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Odanın büro tüketim malzemesi, kırtasiye, temizlik malzemesi, çay-kahve, şeker gibi günlük ve müteferrik sarfiyatları;   kurs,  seminer, konferans ve toplantılarda  konuklara ve üyelere ikram edilecek meşrubat, pasta, yemek harcamaları ile bu toplantılarda  çektirilen fotoğraf,  film ve benzeri  ihtiyaçlarının temini;  büro makinelerinin sözleşmeye bağlanmayan acil onarımı ve niteliği itibariyle bunlara benzeyen günlük ve müteferrik ihtiyaçların temini bu Yönerge hükümlerine tabi değildir.  Oda Sekreterinin harcama yetkisi limitini aşmaması koşuluyla, bu tür ihtiyaçların çarşı pazarlığı ile ve en ekonomik şekilde  teminine çalışılır.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12/i ve 17. maddesine ve 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 20.maddesiyle eklenen EK MADDE 1'e  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu yönergenin uygulamasında;

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet : Odada çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, kamuoyu araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri;
Yapım : Bina, alt yapı, enerji ve haberleşme hattı  gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini;
Yaklaşık maliyet : İhale konusu olan işlerin piyasa araştırması sonucu belirlenen yaklaşık maliyet bedelini;
İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini;
Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
İhale yetkilisi : Odanın, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını;
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri;
Uygun bedel: Ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı bedeli;
Teklif : Bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde isteklinin Odaya sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
İhale : Bu Yönergede yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri;
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı;
Belli istekliler arasında ihale usulü:  Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık usulü : Bu Yönergede belirtilen hallerde kullanılabilen,  Odanın ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü;
Doğrudan temin usulü : Bu Yönergede belirtilen hallerde ihtiyaçların, Oda tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü;

İfade eder.

Temel ilkeler
Madde 5 - Hangi usul ile yapılırsa yapılsın, bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin,  denetimin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

İhale Yetkilisi
Madde 6 - Yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisini  aşan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin ihale yetkilisi,  Yönetim Kurulu veya görevlendireceği İhale Komisyonudur.
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca, Genel Kurulca tespit edilen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale yetkilisi Oda Sekreteridir.
Şu kadar ki, Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamalar ile İhale Komisyonu marifetiyle gerçekleştirilen ihalelerin, yapılacak ilk toplantıda  Yönetim Kurulunun onayına sunulması şarttır.

İhaleye katılabilme şartları
Madde 7- Bu yönergeye göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliğine ve yaklaşık maliyetinin büyüklüğüne göre Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenecek  nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
Madde 8 - Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle  görevli olanlar;  bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
 b) Yukarıda sayılanların  ortakları ile şirketleri, (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç)
c) Oda personeli ile  bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
d) Görevleri sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile;  istifa, sözleşmenin feshi, emeklilik ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan Oda personeli; (Görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca)
e) Geçici veya sürekli olarak Oda veya  kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.  Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER
Şartname hazırlanması

Madde 9 - İhale yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde, ihale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten idari ve teknik  şartname ve varsa ekleri Oda görevlileri tarafından hazırlanır.
Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle Oda tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
Hazırlanacak şartnamelerin Yönetim Kurulunca kabul ve onaylanması şarttır.

Yaklaşık Maliyet Bedelinin Tespiti
Madde 10 -  Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi dahil olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir.

İhale Komisyonu
Madde 11 -  Yönetim Kurulu,  mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin  özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle;  söz konusu işlerin oluşturulacak bir komisyon marifetiyle  ihale edilmesini kararlaştırabilir.
Bu takdirde Yönetim Kurulu; Oda Sekreterinin başkanlığında, Sayman Üye,  Oda Kurullarında görevli olmayan  iki Oda Üyesi ve Genel İdare Müdürünün katılımı ile 5 kişilik bir komisyon görevlendirir.
İhale Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde, ihalesi yapılacak işin uzmanı olan kişi veya kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.  Danışmanlık hizmet giderleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre karşılanır.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.  Komisyon kararları çoğunlukla alınır.  Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhalenin İlanı
Madde 12 -  Yönetim Kurulu,  mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin  özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle;  söz konusu işlerin ilan yoluyla duyurulmasına karar verebilir.  Bu takdirde ilanın hangi aralıklarla ve hangi basın-yayın organlarında yayınlanacağı, ilanda yer alacak konular ve ilana ilişkin diğer hususlar  Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhale Yetkilisinin karar serbestisi
Madde 13 - İhalenin onaylanmasından önceki herhangi bir aşamada,  Yönetim Kurulu, gerekçesini kararında belirtmek kaydıyla, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  Bu takdirde Oda, herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Ancak bu yetki, hiçbir şekilde keyfi olarak kullanılamaz.

Teminat alınması
Madde 14 - İhale yetkilisinin gerekli gördüğü hallerde,  teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmamak üzere geçici teminat;  sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6 oranında kesin teminat alınır.  Daha önce alınan geçici teminat, kesin teminata tamamlattırılır.
İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları geri verilir.  Kesin teminatların geri verilmesi ise, yüklenicinin vergi ve sigorta dahil tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ile olur.
Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.
Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Oda tarafından belirlenir.  İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

İHALE USULLERİ
İhale Usulleri

Madde 15  - Bu yönergede yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Belli istekliler arasında ihale usulü
b) Pazarlık Usulü.
c) Doğrudan Temin Usulü.

Belli istekliler arasında ihale usulü
Madde 16 -Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen en az üç isteklinin  teklif verebildiği usuldür.  İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılır.
Ön yeterlilik için hangi kriterlerin aranacağı Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenip, davet edilecek isteklilere duyurulur.

Pazarlık Usulü
Madde 17 -Yönetim Kurulunun belli istekliler arasında ihale usulü  yapılmasına gerek görmediği ve yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisinin üstünde olan tüm ihaleler,  pazarlık usulü ile  yapılır.  Pazarlık usulünde,  en az üç tedarikçi veya hizmet sunucusundan teklif alınması şarttır.  Pazarlık,  alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak işlerin yaklaşık maliyet bedelleri de dikkate alınmak suretiyle, teklif edilen bedeller üzerinden yapılır.  Yapılan pazarlık sonucu, anlaşmaya varılan tedarikçi veya hizmet sunucusundan, anlaşmaya varılan rakamlara göre yeni bir teklif alınır.

Doğrudan temin usulü
Madde 18 - Oda sekreterinin harcama yetkisi dahilinde kalan ihaleler doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilir.

İHALE VE SÖZLEŞME
Uygun Bedel

Madde 19 -  Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Sözleşme yapılması
Madde 20 - İhalesi yapılan malın tesliminin  veya hizmetin yerine getirilmesinin  belli bir süreyi gerektirmesi;  mal veya hizmet alınmasından önce avans verilmesinin kararlaştırılması hallerinde, ihaleler sözleşmeye bağlanır.  Yapım işlerinin sözleşmeye bağlanması zorunludur.
Sözleşmeler Oda tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.  Gerektiğinde notere onaylattırılır.   Sözleşme masrafları ve Damga Vergisi yüklenici tarafından karşılanır.

İHALE SONRASI İŞLEMLER
Yüklenicinin sorumluluğu

Madde 21- Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine,  Odanın 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde geçici veya kesin teminat gelir kaydedilir.  İhale hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Muayene ve kabul işlemleri
Madde 22 - Teslim edilen mal, hizmet ile gerçekleştirilen  yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri,  Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişi veya komisyonlar tarafından yapılır.  Muayene ve kabul sonrası iki nüsha  tutanak düzenlenir.  Tutanağın bir nüshası ihale dosyasında saklanır, diğer nüshası ödeme belgesine eklenir.

Avans ve ihzarat bedeli verilmesi
Madde 23 - Sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmede kararlaştırılmış olması; sözleşmeye bağlanmayan işlerde ise Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, ihale konusu işin bitiminden önce;

a) Teminat karşılığı avans verilebilir.  Bu takdirde verilecek avans, ihale bedelinin 1/3' ünden fazla olamaz.
b) Yüklenici tarafından Odaya teslim edilen malzemenin alış faturasında yazılı  bedelinin % 75'ini geçmemek üzere, ihzarat bedeli ödenebilir.

İhale Bedelinin ödenmesi
Madde 24 - Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra , ihale  konusu işin cinsi, niteliği, miktarı, fiyatı, yüklenicinin adı veya unvanı,  ihale kararının tarih ve sayısını belirten  Onay belgesi'ne istinaden işin bedeli, faturası karşılığında   yükleniciye veya bildireceği banka hesabına   ödenir.
Sözleşmeye bağlanan ihalelerde,  mal veya hizmet alımı ile yapım işi  gerçekleştirildikçe, sözleşme hükümleri doğrultusunda ve sözleşme ile belirlenen zamanlarda faturası karşılığında ödeme yapılır.

SON HÜKÜMLER
Yürürlük ve yürürlükten kaldırma

Madde 25 -- Bu Yönetmelik Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26 -- Bu yönergeyi Yönetim Kurulu yürütür.