ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İŞLEMLER YÖNERGESİ


BÖLÜM I

GENEL DÜZENLEMELER

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 1  - Bu yönerge'de geçen ;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
Bakanlık : Maliye Bakanlığı'nı,
Birlik : (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
TESMER :  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezini,
Oda : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasını,
Genel Kurul : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu,
Yönetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu,
Denetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu,
Komisyonlar : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonları,
Meslek Mensubu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavirleri,
Çalışma Yönetmeliği : 03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği;
Tasdik Yönetmeliği :02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği;
Ücret Yönetmeliği : 02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliği;
YMM Odaları Yönetmeliği : 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğini;
Tebliğler : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerini;
Disiplin Yönetmeliği : 31.10.2000 tarihli 24216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini,
Disiplin İç Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan, "Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili Ön İncelemenin Usul ve Esasları İle Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda İç Yönergesi"ni,
İhale Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen "Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası İhale Yönergesi"ni,
Personel Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen "Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Personel Yönergesi"ni,

İfade eder.

Amaç, Kapsam, Dayanak
Madde 2 -  Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat  çerçevesinde Oda Personeli tarafından yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12/i, 25 ve 30. maddelerinin ve 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 20. maddesiyle eklenen EK MADDE 1' in verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama  Önceliği
Madde 3 - İşbu yönetmelik esas itibariyle 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır.
Ancak, 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve diğer mevzuatta yer alan mevcut ve gelecekteki  düzenlemeler ile işbu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında farklılık veya çelişki meydana geldiği takdirde,  uygulama önceliği 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındır.

Oda İç Yönergelerinde  Değişiklik Yapılması
Madde 4 -  3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile   uygulamada ortaya çıkabilecek  sorunlar nedeniyle, Oda İç Yönergelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında,  Yönetim Kurulunca hazırlanacak değişiklik teklifleri,  değişiklik ihtiyacının  ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk  Genel Kurulun gündemine alınarak,  İç Yönergenin güncellenmesi sağlanır.

Yazışma Form ve Kalıplarının Tespiti ve Değiştirilmesi
Madde 5 - Bu yönetmelikte geçen işlem konuları ile ilgili olarak daha önce belirlenmiş ve halen kullanılmakta olan form ve yazışma kalıpları ile bundan sonra kullanılacak formlar ve yazışma kalıpları; birer ÖRNEK sıra numarası altında, -bilgisayar ortamında ve arşivde ayrı ayrı olmak üzere-  bir klasörde toplanır.
Oda işlemlerinde, mümkün olduğunca belirlenen standart form ve yazışma kalıplarının kullanılmasına özen gösterilir.
3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Birlik ve Bakanlık tarafından kullanılan ve önerilen form ve yazışma kalıplarının değiştirilmesi,  belirlenen form ve kalıpların işin gereğine göre  ihtiyaca cevap vermemesi ve benzeri durumlarda,  farklı biçim ve üslupta  form kullanılabilir ve yazışma yapılabilir.

Süreye Bağlı İşlemlerle İlgili Takvim Oluşturulması ve İzlenmesi
Madde  6 - Her yılın Aralık ayı içinde, izleyen yılın Ocak - Aralık aylarını kapsamak üzere, Üyelerin Odaya; Odanın Bakanlık, Birlik, Vergi Dairesi, SSK veya diğer ilgili mercilere olan yükümlülüklerini veya Oda içinde belirli tarihlerde/dönemlerde  yapılması gereken iş ve işlemleri  gösteren bir takvim hazırlanır.
Aylar itibariyle hazırlanacak  "Süreye Bağlı İşlemler Takviminde";  yapılması gereken iş ve işlemler ile bunların mevzuatta öngörülen dönem veya tarihleri ve iş ve işlemi takiple görevlendirilen memur/memurların ad ve soyadları yer alır.
Süreye Bağlı İşlemler Takviminde yer alacak iş ve işlemlere,  Üyeler tarafından imzalanan sözleşmelerin veya düzenlenen raporların Odaya verilmesi, bunların Oda tarafından gözden geçirilmesi; Bakanlığa,  Defterdarlığa veya doğrudan vergi dairelerine iletilmesi gereken tarihler,   maktu ve nispi aidatların tahakkuk ve ödeme süreleri, müşteri bildirim listelerinin verilme zamanı, Odaya üye olanlar ile vefat, istifa ve nakil sebebiyle ayrılanların Birliğe ve Bakanlığa bildirilmesi zamanları,  Genel Kurul hazırlıklarının başlama ve Genel Kurulun yapılması gereken tarihler, ücret tarifesinin hazırlanması zamanı, muhtasar ve sigorta bildirimlerinin verilmesi gereken tarihler; planlanan konferans, seminer veya kurslar  ve benzerleri örnek gösterilebilir.
Genel İdare Müdürü tarafından hazırlanıp/hazırlatılıp imzalanan; Oda Başkanı  ve Oda Sekreteri tarafından onaylanan Süreye Bağlı İşlemler Takviminin, birer örneği Yönetim Kurulu Başkan ve  Üyelerine verilir; bir örneği Genel İdare Müdürünün Odasına,  bir örneği memurların odasına asılır.  Müdür ve memurlar tarafından titizlikle takip edilir.
Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve diğer mevzuatla yeni yükümlülükler öngörülmesi, mevcut yükümlülüklerden bir ya da birkaçının kaldırılması, tarihlerinin değiştirilmesi veya bir kısmının unutulduğunun sonradan anlaşılması halinde, "Süreye Bağlı İşlemler Takvimi" derhal güncellenir.
Süreye Bağlı İşlemler Takviminin hazırlanmasından ve uygulanmasından Genel İdare Müdürü birinci derecede sorumludur.

Evrak Kaydı ve Yazışmaların İzlenmesi
Madde  7 - Odaya gelen her evrak, "Evrak Giriş Defterine"; Oda'dan çıkan her evrak ise "Evrak Çıkış Defterine" kaydedilir.
Disiplin ile ilgili evrak, Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir.
Evrak kaydının bilgisayarda tutulması halinde,  bilgisayardan aylık çıktı alınarak bir dosyada saklanır;  yıl tamamlandığında bu çıktılar ciltlenerek arşivde saklanır.
Gelen evrakı gönderen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir cevap beklendiğinde,  evrak kaydına TAKİPLİ şerhi konulur.  Oda tarafından gönderilen evrak karşılığında bir cevap beklendiğinde de aynı şekilde işlem yapılır.
Gelen evraka beklenen karşılık verildiğinde veya giden evrakta beklenen karşılık geldiğinde TAKİPLİ kaydı kapatılır.
Mevzuatta daha kısa bir süre belirlenmediği takdirde, TAKİPLİ evrak Genel İdare Müdürü tarafından  aylık olarak izlenir.  İzleme sonuçları,  Oda Başkanına ve Oda Sekreterine ayda bir rapor edilir.

Yazışmaların Numaralanması ve Dosya Arşiv Düzeni
Madde 8 - Gelen ve giden evrak, daha önce tespit edilen ve bilgisayar ortamında (EXCEL) kayıtlı bulunan DOSYA ARŞİV DÜZENİNE göre numaralandırılır.
Dosya arşiv düzeninin ilk numarası Ana Konuyu, ikinci numarası Alt Konuyu, üçüncü numarası Evrak Kayıt Defterindeki sırayı gösterir.
Gelen veya giden evrakın birden fazla dosya konusunu ilgilendirmesi halinde,  evraka ağırlıklı ana konunun numarası verilmekle birlikte, evrakın bir örneği ilgili diğer dosyaya da takılır.

Yazıların Hazırlanması ve Yazışma Kuralları

Madde 9 - Oda tarafından yapılan yazışmaların, yazım kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve   gerekçeli olması;  yazılarda,  Odanın geleneğine uygun olarak  saygılı bir üslup kullanılması asıldır.
Oda tarafından gönderilecek yazılar, kural olarak Genel İdare Müdürü tarafından hazırlanarak, ilgisine göre  Oda Sekreterinin veya Oda Başkanının onayına sunulur.  Yazıların ikinci nüshası, ilgili memur ve Genel İdare Müdürü tarafından parafe edilir.
Gönderilecek yazı konusunun önemi ve özelliği dikkate alınarak, Bakanlık, Kurul ve Kurumlarla olan yazışmaların, Yönetim Kurulunca yapılacak işbölümü çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinden  biri tarafından hazırlanmasına karar verilebilir.
Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re'sen imzaya yetkilidir.  Oda Sekreteri bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel İdare Müdürüne devredebilir.
Oda Sekreterinin re'sen yetkili bulunduklarının dışındaki yazışmalar, Yönetim Kurulu Başkanının,  Başkanın görevde bulunmaması halinde Başkan Yardımcısının olumlu görüşü alındıktan sonra Oda Sekreteri tarafından imzalanabilir.

Bilgisayarların Kullanımı ve Bakımı

Madde 10 - Odanın en önemli faaliyetlerinin bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi nedeniyle,  bilgisayarların kullanımı ve bakımı konusunda en üst düzeyde dikkat ve titizlik gösterilmesi asıldır.
Bilgisayarlara yüklenen anti-virüs programlarının güncellenmesi, dosya koruma programlarının izlenmesi ve önerilmesi,  dosyaların virüslere ve korsan programlara karşı korunması, personelin sorumluluğundadır.
Bu amaçlarla;

a) Oda  personelinin ve sözleşmeli muhasebecinin kullanımına verilen bilgisayarların,  personelin yakınları da dahil olmak üzere bir başkası tarafından kullanılması;
b) Oda personeli ve   yetkili servis elemanları dışında bilgisayarlara müdahale edilmesi;
c) Bilgisayarların, personelin özel işlerinde kullanılması; bu çerçevede dışarıdan getirilen disket ve CD'lerin sürücülere takılması; mahiyeti bilinmeyen e-postaların ve e-maillerin açılması;
d) İzinsiz internete girilmesi,  Odanın faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan programların indirilmesi, Chat yapılması, bilgisayarlarda oyun oynanması;

Yasaktır.

Oda Kütüphanesi İle İlgili İşlemler
Madde 11 - Odaya gönderilen, Oda tarafından bastırılan veya satın alınan broşür, dergi, kitap ve diğer basılı yayınlar, bilgisayar ortamında tutulan KÜTÜPHANE FİHRİSTİ dosyasına kaydedildikten sonra numaralanır ve "Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler  Odasının Malıdır" kaşesi ile damgalandıktan sonra, belli bir düzen ve sistem içinde, üyelerin istifadesine sunulmak üzere  kütüphaneye konulur.
Periyodik yayınlar izlenerek,  kesintiye uğramaması sağlanır.
Kütüphaneye konulan yayınlar,  yayının adı, yazarı, yayıncısı, basım yılı itibariyle kaydedilir. Dergilerin bilgisayara kaydında,  derginin adı, yılı, sayısı, yayınlanan makaleler ve yazarları ayrıca belirtilir.
Daha önce CD'lere aktarılarak üyelere dağıtılan KÜTÜPHANE FİHRİSTİ, üyelerin talepleri üzerine, ücretsiz olarak  güncellenir.
Kütüphane işlemleri,  Genel İdare Müdürünün gözetimi altında,  görevlendireceği  memurun sorumluluğunda yürütülür.

BÖLÜM II

PERSONELİN GÖREV, YETKİ
VE SORUMLULUKLARI

Genel İdare Müdürünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 - Genel İdare Müdürü, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 26. maddesinde sayılan iş ve işlemleri, Oda Sekreteri tarafından yetki verildiği ölçüde,  Odanın rutin işlerini ise yetki devrine gerek bulunmaksızın  yapmakla yükümlüdür.
Oda Sekreterinin görev ve yetki devri, yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir.
Oda işlerinin yürütülmesinde, Personel Yönetmeliğinin 28-38. maddelerinde sayılan "Çalışma İlkeleri"nin gözetilmesi esastır.
Bu çerçevede Genel İdare Müdürünün görev ve yetkileri:

a) Odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, hazırladığı yazıları Oda Sekreterinin onayına sunmak; yetki verilenleri imzalamak;
b) Yönetim Kurulu Gündeminin hazırlanmasında ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasında Oda Sekreterine yardımcı olmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yerine getirmek;
c) Oda personelinin devamını, çalışmasını, üyelere karşı tutum ve davranışlarını, giyim-kuşamını izlemek; gereken uyarılarda bulunmak;
d) Oda personelinin izin kullanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Oda Sekreterine öneride bulunmak;  memurlar ve yardımcı personel için Personel Yönergesinin 57 ve 58. maddelerinde sözü edilen "Değerlendirme (sicil) Raporu" düzenlemek;
e) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,  yetki verildiği takdirde söz konusu belgeleri imzalamak;
f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, gelen - giden evrak defterinin düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak; takipli evrakı izlemek ve sonuçları hakkında Oda Sekreterine aylık rapor vermek;
g) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 31. maddesinde sayılan defterler ile Oda tarafından tutulan ve tutulacak diğer defterlerin,  usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve saklanmasını, Oda Sekreteri adına izlemek, denetlemek; bu konuda Oda Sekreterini düzenli olarak bilgilendirmek, önerilerde bulunmak;
h) Muhasebe ve kasa işlemlerini günlük olarak izlemek ve denetlemek;
i) Kıymetli evrak stokunu izlemek ve devamlılığını sağlamak;
j) İhale ve Personel Yönergeleri uyarınca verilen veya yükümlü olduğu görevleri yapmak;
k) Odanın kullanımında bulunan binanın, büro malzemeleri ve demirbaşın  bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak;
l) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kırtasiye kullanımında tasarrufu özendirmek,  gelen faturaları takip edip, süresi içinde ödenmesini sağlamak;  mükerrer ödemelere engel olmak;
m) Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Memurların Görev  ve Sorumlulukları

Madde  13 - Memurlar,  Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel İdare Müdürü tarafından verilen görevleri,  Personel Yönergesinin 28 - 38. maddelerinde yazılı "Çalışma İlkeleri"  çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle  yükümlüdürler.

Yardımcı Personelin Görev ve Sorumluluğu
Madde 14 - Yardımcı Personel, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel İdare Müdürü ve memurlar tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin 28-38. maddelerinde yazılı "Çalışma ilkeleri" çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
Oda Yöneticilerine, personele ve konuklara çay, kahve vs. hazırlamak ve servis yapmak; Oda içinde ve dışında evrak dağıtımını sağlamak; fotokopi hizmetleri ile becerisi dahilinde bina ve demirbaşa ait küçük onarımları gerçekleştirmek; mesai başlamadan önce hizmet binasını açıp kullanılır hale getirmek; mesai bitiminde kapı ve pencerelerini kilitlemek, musluk, ocak, kombi ve şofbenin ve elektrikle çalışan cihazların kapalı olup olmadığını kontrol etmek;  Odanın su, elektrik, doğalgaz, telefon vs. faturalarını yatırmak; bina içini ve çevresini daima temiz tutmak; bahçenin bakımını yapmak; lojman tahsis edilmesi halinde, aynı zamanda hizmet binasına bekçilik yapmak;  lojmanı ve çevresini temiz ve bakımlı tutmak; ses ve görüntü kirliliğine sebep olmamak; yardımcı personelin görevleri dahilindedir.

Personel Takibi ve Puantaj

Madde 15 - Genel İdare Müdürü tarafından personelin günlük çalışması puantaj cetveli ile takip olunur.  Puantaj cetveline personelin normal mesaisi ile varsa fazla mesaisi hafta ve genel tatil çalışmaları günlük olarak işlenir.
Puantaj cetveli ay sonunda Genel İdare Müdürü tarafından "fiili mesaiye uygundur" açıklaması ile imzalandıktan  sonra Oda Sekreterinin onayına sunulur.  Oda Sekreteri tarafından onaylanan puantaj cetvelinin bir örneği,  ücret bordrosunun hazırlanmasında dikkate alınmak üzere muhasebeciye gönderilir.

BÖLÜM III

GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Gündemin Belirlenmesi
Madde 16 - Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Raporunun Hazırlanması
Madde 17- Önceki dönemlerde kullanılan çalışma  raporlarından esinlenerek,  standart bir çalışma raporu kalıbı belirlenip bilgisayar ortamına kaydedilir.
Çalışma raporunda yer alacak tüm bilgiler 30 Nisan tarihi itibariyle, Genel İdare Müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından, belirlenen rapor kalıbı üzerine işlenerek güncellenir.  Geçen bir yıllık döneme ait tüm faaliyetler,  rapor kalıbının ilgili yerlerine kaydedilir.
Muhasebeci ve Oda Saymanı tarafından birlikte hazırlanan mali rapor taslağı,  çalışma raporunun ilgili yerlerine aktarılır.
Bu şekilde hazırlanan taslak rapor, Genel İdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine sunulur.  Oda sekreterinin talimatı doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hazırlanan Çalışma Raporu Taslağı, Başkan tarafından da incelenerek  Yönetim Kurulu gündemine alınıp görüşülür.
Yönetim Kurulunda son şekli verildikten sonra kabul edilen rapor,  Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.  Bu şekilde kesinleşen  raporun Denetim Kurulu Raporu ile birlikte;  Denetim Kurulu Raporu henüz düzenlenmemişse ayrı olarak  basımı gerçekleştirilir.

Gündemin ve Çalışma Raporunun Üyelere Gönderilmesi

Madde 18-  Yönetim Kurulunca belirlenecek gündem,  Genel Kurul tarihinden en az on gün önce taahhütlü olarak ve PTT aracılığı ile Odaya kayıtlı tüm üyelere gönderilir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.
Çalışma ve denetim raporunun hazırlanması ve basımının yetişmesi halinde, gündemle birlikte; yetişmezse, genel kurul toplantısından önce üyelerin ellerine geçecek şekilde daha sonra gönderilir.
Genel kurul gündeminde, iç yönergelerde ve değişikliklerinin görüşülmesi yer almış ise, bu konuya ilişkin olarak hazırlanan taslak metinler de çalışma raporu ile birlikte üyelere ulaştırılır.
Odanın protokol listesinde kayıtlı bulunanlara, gündemin belirtildiği özel davetiye gönderilir.

Bildirimler ve Üye Listelerinin Kesinleşmesi ve Diğer İşlemler

Madde 19-  Seçim yapılacak Genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanına tevdi edilir.
Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'ne Genel Kurul yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.
İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanıp Odada ve Birlikte ilan edilmek üzere iade edilen liste ile toplantıya ait diğer hususlar, Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde  Oda Panosuna asılmak suretiyle ilan edilir.  Her gün için ayrı ayrı ilan tespit tutanağı düzenlenir.  Aynı işlemler Birlik tarafından da yerine getirilir.  Birlikçe düzenlenen ilan tespit tutanakları Odaya teslim edildiğinde Oda tarafından düzenlenen tutanaklar ile  beraber İlçe Seçim Kuruluna gönderilir.
Üye Listesine herhangi bir itiraz olmadığına dair hazırlanan DUYURU  Odanın İlan Panosuna asılır.
İlçe Seçim Kurulu tarafından Organ seçimlerinde görevli personele tahakkuk ettirilen tutar hak sahiplerine ödenmek üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili Banka Hesabına yatırılır.
Bastırılan oy pusulaları mühürlenmesi  için İlçe Seçim Kuruluna gönderilir.

Toplantı Salonunun Belirlenmesi ve Düzenlenmesi

Madde 20- Genel Kurul toplantılarının hangi salonda veya salonlarda yapılacağı,  Yönetim Kurulu tarafından gündemle birlikte belirlenir.
Genel İdare Müdürü,  toplantının yapılacağı salonun düzenlenmesi (masaların tanzimi, isim levhalarının hazırlanması, afiş, bayrak ve flamaların asılması, ses düzeninin ve istiklal marşı kasetinin kontrol ve test edilmesi vs.),   personelin görevlendirilmesi ve görev bölümü,  toplantıya katılanlara yapılacak ikramların aksamaması ve toplantının düzeni için gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

Birinci Toplantıdaki İşlemler

Madde  21-  İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin bir nüshası (hazirun listesi)  genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Hükümet Komiserleri tarafından çoğunluk sağlanamadığına dair bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca Yönetim Kurulunca, Denetleme Kurulu Başkanı'nın da bulunduğu  bir erteleme tutanağı düzenlenir.

İkinci Toplantıdaki İşlemler
Madde 22-  İkinci toplantıdaki işlemler aşağıda özetlendiği gibidir.

Birinci Gün:
İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin diğer nüshası (hazirun listesi)  genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır.
Önerilen Genel Kurul Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi,  Oda Sekreteri tarafından Genel Kurul üyelerinin onayına sunulur.
Genel Kurul toplantısı,  bu şekilde oluşturulan Divan' ın yönetiminde, gündemdeki sıraya göre gerçekleştirilir.
İkinci  Gün
Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Oy kullanacak olan üye İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeyi, kimliğini ibraz ederek imzalar.
İlçe Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçimler tamamlanır.
Seçim sonuçları İlçe Seçim Kurulu tarafından Odaya ve Birliğe  tebliğ edilir.


Seçim Sonrası Yapılan İşlemler
Madde 23- Seçilen üyelerin mazbatalarını alabilmesi için ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımına göre imza sirküleri hazırlanıp, notere tasdik ettirilir. Daha sonra ilgili bankalara gönderilir.
Seçilen Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de ilk toplantılarında görev dağılımını yapıp, Yönetim Kurulu'na üst yazı ile bildirir.
Genel Kurul Divan tutanakları yazılıp, Divan Kurulu Üyelerince imzalandıktan sonra Genel Kurul Karar Defterine işlenir.
Seçim sonuçları; Maliye Bakanlığı'na ve Bakanlık bünyesindeki kurullara, Birliğe, YMM ve SMMM Odalarına ve tüm üyelerimize duyurulur.

Mali Genel Kurulda Yapılan İşlemler
Madde 24- Mali Genel Kurulda seçim yapılmayacağı için, seçime ilişkin esas ve usuller, bu genel kurullarda uygulanmaz.Mali Genel Kurula ilişkin diğer hususlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibidir.

BÖLÜM IV

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Gündem Hazırlanması ve Dağıtılması

Madde 25- Yönetim Kurulu, önceden hazırlanan gündemle toplanır Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır.  Gündemi, Oda Sekreteri, Başkana danışarak hazırlar veya Genel İdare Müdürüne hazırlatır.
Yönetim Kurulu Kararını gerektiren süreye bağlı iş ve işlemler (örneğin,  Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamaların yetki sınırına yaklaşması,  Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken disiplin ön inceleme raporunun verilmiş olması, aidatların ve basılı belge fiyatlarının belirlenmesi vb.), üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerileri,  Genel İdare Müdürü tarafından izlenerek,  zamanında gündeme  alınması Oda Sekreterine hatırlatılır.
Üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerilerinin her üç ayda bir yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasından, aynı zamanda Yönetim temsilcisi olan  Oda Sekreteri  sorumludur.
Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler.
Oda Sekreteri tarafından başkana danışılarak  belirlenen gündem konuları, "Yönetim Kurulu'nun …../…./…….  Günü Saat …  Toplantı Gündemi" başlıklı kağıda;
Yönetim ile ilgili konular,
Disiplin ile ilgili konular,
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konular
Sair Konular,
Ara başlıkları  halinde  listelenir.
Her toplantının gündem ekleri arasına, Disiplin Kovuşturmaları Takip Çizelgesi ile   Mali Durum Çizelgesi çıkarılarak mutlaka konulur.
Başkanın onayından sonra kesinleştirilen gündem,  ekleriyle birlikte bir dosya halinde hazırlanarak, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir.  Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.
Gündeme alınan konulara ilişkin olarak mevcut dilekçe, yazı, rapor, karar ve diğer dokümanlar ile konuya ilişkin daha önce yapılan yazışmalar, alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri Genel İdare Müdürü tarafından derlenerek, birer EK numarası altında  gündem ekleri arasına konulur.
Gündem ekleri arasında GİZLİ kaydı bulunan rapor ve belgelerin bulunması halinde,  hazırlanan gündem dosyası kapalı zarflar içinde üyelere dağıtılır.

Yönetim Kurulu Kararlarında Belirtilmesi Gereken Hususlar

Mükerrer Madde 25 - Yönetim kurulu, gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Gündemde varsa, kaynak ihtiyaçları, üye talepleri, hizmetin iyileştirilmesi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi konuları kararlarda ayrıca belirtilir.

Yönetim Kurulunca Alınan Kararların Yazımı ve Saklanması
Madde 26- Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların, görüşmelerin bitiminde yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması asıldır. Aynı gün yazılmasına olanak bulunamayan kararlar daha sonra, Oda Sekreteri tarafından -Oda Sekreterinin görevde bulunmaması halinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üye tarafından yazılır, Oda Sekreteri veya kararı yazan diğer üye  tarafından parafe edildikten sonra Kurulun bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur.  Kararların, açık, anlaşılır  ve gerekçeli olması gerekir.
Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Bu işlem, bilgisayarda yazılan karar metinlerinin karar defterine yapıştırılması suretiyle de yerine getirilebilir.   Bu takdirde, kararın yazılı olduğu kağıt ile defterin birleştiği yerler  mühürlenerek onaylanır.  İmzalanan kararlar sıra numarası dahilinde ve düzenli bir şekilde korunur.
Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler.  Bu şerhin gerekçeli olması şarttır.
Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından veya yetki verdiği ölçüde Genel İdare Müdürü tarafından yerine getirilir.

Kararlara İlişkin Veri Bankası Oluşturulması
Madde 27- Belirli konulara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca daha önce alınmış bulunan kararlara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla,  bilgisayar ortamında Yönetim Kurulu Kararlarını kapsayan bir veri bankası oluşturulur.  Veri Bankasının oluşturulmasında, kararların konularına göre (örneğin:  sözleşmeler, raporlar, ücret tarifesi, mühür/ruhsat iadesi, aidatlar, mal bildirimi, ihale/satınalma, reklam yasağı, sorumluluk/sigorta,  Vergi Kanunları,  başvurular, çalışanlar listesine kayıt/silme/nakil, seminer/panel/eğitim,  komisyonlar, oda içi düzenlemeler, 3568'e ilişkin çalışmalar, sorular/yanıtlar  vb.) tasnifi esas alınır.   Veri bankasının, hangi tarihten itibaren alınan kararları kapsayacağı, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Veri Bankasının oluşturulması tamamlandıktan sonra alınan ve kesinleşen her karar, Genel İdare Müdürünün gözetiminde, bu işle görevlendirilen memur tarafından veri bankasına kaydedilir.

BÖLÜM V

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Disiplin Yönetmeliklerinin Uygulanması
Madde 28- Disiplinle ilgili iş ve işlemlerde Disiplin Yönetmeliği ile Disiplin İç Yönergesi hükümlerinin uygulanması asıl olup, iş bu yönergede düzenlenen konular, anılan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Oda içinde yapılan iş ve işlem basamaklarının ayrıntılı olarak belirtilmesinden ibarettir.

Gizlilik İlkesi
Madde 29- Disiplinle ilgili tüm iş ve işlemlerin GİZLİLİK ilkesine uyularak yerine getirilmesi asıldır.  Bu amaçla Disiplin İç Yönergesinin 12. maddesinde  ve Personel Yönergesinin 35. maddesinde sayılan  ilke ve kurallara  titizlikle uyulması gerekir.  Gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiği belirlenen personel hakkında Personel Yönergesi  uyarınca işlem yapılır.

Sekretarya İşleri
Madde 30-  Disiplin ile ilgili sekretarya hizmetleri, Oda Personeli tarafından yerine getirilir.   Usulü işlemlerin mümkün olduğunca hatasız yapılması ve gizlilik ilkesinin korunması amacıyla, sekretarya hizmetlerinin Genel İdare Müdürünün denetim ve gözetiminde ismen belirlenecek tek bir memur  tarafından yürütülmesine özen gösterilir.

Disiplinle İlgili  İlk İşlemler
Madde 31- Yetkili mercilerden GİZLİDİR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa sürede Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur.  Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine "tarafımdan açıldı" meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır.  Oda Sekreteri bu yetkisini Genel İdare Müdürüne devredebilir.
Sözlü ihbar ve şikayetler ile değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler hakkında Disiplin İç Yönergesinin 3 ve 5. maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Gelen Evrak Kaydı ve Dosyanın Oda Başkanına Sunulması
Madde 32- Disiplinle ilgili ihbar, şikayet ve istek yazıları, Genel Evrak Defterinden ayrı tutulan Disiplin Evrak Kayıt Defterine  ve bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna kaydedilir.
Giriş kaydı yapılan yazıya,   hakkında disiplin kovuşturması  talep edilen üyenin geçmişte geçirdiği disiplin kovuşturmalarının bir listesi ile  meslek içi eğitim programlarına katılımını gösteren bir liste eklenir ve Oda Başkanına sunulur.

Ön İnceleme Aşamasındaki  İşlemler
Madde 33- Oda İç Yönergesi çerçevesinde ön inceleme amacıyla Yönetim Kurulu üyelerine havale edilen dosya,  Oda Başkanı veya Oda Sekreterinin imzalayacağı bir üst yazı ile havale yapılan Yönetim Kurulu üyesine,  -üst yazının ikinci nüshası üzerine alınacak imzası karşılığında- tarih de belirtilmek suretiyle  tevdi edilir.
Bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna yeni gelen dosya tüm ayrıntıları ile işlenir. Dosya içinde yer alan belgeler, bir nüshası hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyeye gönderilmek;  bir nüshası da Odada muhafaza edilmek üzere  fotokopi ile 2 nüsha çoğaltılır.  Dosyanın aslı, ön inceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesine verilir.
Disiplin dosyaları bir dizi pusulasına bağlanarak Disiplin İç Yönergesinin 16. maddesinde tarif edildiği şekilde düzenlenir.
Ön İnceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi, hakkında kovuşturma istenilen YMM'nin yazılı savunmasının alınması amacıyla savunma istem yazısı, örneğine uygun olarak hazırlanarak Üyenin imzasına sunulur.
Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, YMM'nin Odamızda kayıtlı işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM'nin tebellüğ tarihinden  itibaren, savunma için verilen  15 günlük sürenin  takibi yapılır.
Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması halinde, durum,  Ön İnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine bir üst yazı ile bildirilir.
YMM'nin savunması  Odamıza ulaştığında Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra  bir üst yazı ile Ön İnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine verilir.
Üç aylık Ön İnceleme süresi içerisinde, görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Ön İnceleme Raporunu Oda Sekreterine  veya Genel İdare Müdürüne teslim eder. Ön İnceleme Raporu Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine dahil edilir.

Yönetim Kurulundaki Görüşmeler ve Sonrası İşlemler
Madde 34-  a) Ön İnceleme Raporunu görüşen Yönetim Kurulu, YMM hakkında Disiplin Kovuşturmasına gerek olmadığına karar verir ise; disiplin kovuşturması talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar ile  hakkında disiplin kovuşturması talep edilen  YMM'ye yazılı olarak bilgi verilir.  Yazılar  iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazının ikinci nüshası ilgili disiplin dosyasında saklanır.
b) Yönetim Kurulunca, hakkında Disiplin kovuşturması talep edilen YMM'nin Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilir ise; oluşturulan disiplin dosyasının aslı  bir üst yazı ile birlikte Odamız Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Disiplin Kurulu Aşamasındaki İşlemler
Madde 35- Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosya, Disiplin Kuruluna gelir.  Disiplin Kurulu Başkanı tarafından, hakkında kovuşturma başlatılan YMM'den savunma istenir (savunmasının kişinin isteğine bağlı olarak sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi istenir). Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterinde kayıta alınır ve iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.
Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM'nin tebellüğ tarihinden itibaren savunma için verilen sürenin takibi yapılır.
Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması hallerinde, durum,  Disiplin Kurulu Başkanlığına   bir yazı ile bildirilir.
Hakkında kovuşturma açılan  YMM'nin Odamıza göndermiş olduğu savunma yazısı bir üst yazı ile Disiplin Kuruluna gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM sözlü savunma yapmak isterse, Disiplin Kurulu Başkanının talimatıyla sözlü savunma yapacağı gün ve saati belirtir bir üst yazı ile YMM'ye bilgi verilir.
Disiplin Kurulu, sözlü savunmaya davet edilen YMM'den istenilecek bilgileri soru şeklinde düzenler.  Sözlü savunmaya katılan YMM'nin verdiği bilgiler doğrultusunda sözlü savunma soru - cevap şeklinde yazıya dökülür. Bu yazı, YMM'ye okutulduktan sonra imzalatılır.  YMM'nin imzalamış olduğu sözlü savunma, Disiplin Kurulu tarafından düzenlenen tutanağa eklenir.
Oda Disiplin Kurulu incelemeyi  ivedilikle ve her halde kararın kendisine geliş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde  karara bağladıktan sonra, disiplin dosyasının aslı ve Disiplin Kurulunca alınan karar; Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına bir üst yazı ile iade edilir.

Disiplin Kurulu Kararı Sonrasında Yapılacak İşlemler
Madde 36- Disiplin kurulu tarafından :
a) Yargıya intikal ettiği için dava sonucuna kadar beklemeye alınan dosyalar:
Mahkeme sonucu alınana kadar Yönetim Kurulu'na iade edilir. Şikayette bulunana bir üst yazı ile dava sonucuna kadar bekletildiği bildirilir.  İlgili Mahkemeden yargılama sonucu hakkında bilgi istenir ve takibi yapılır. Mahkemeden alınacak olan karar doğrultusunda dosya tekrar Disiplin Kurulu'na gönderilir.
b) Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına karar verilmiş ise;
Bu karara Oda Yönetim Kurulu'nun itiraz etme hakkı olduğundan Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündem maddesine eklenir.

Oda Yönetim Kurulu
-  Disiplin Kurulu'nun bu kararına itiraz ederse, dosya incelenmek üzere yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edilir.
-  İtiraza mahal olmadığına karar verirse, Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM'ye ve Birlik Disiplin Kuruluna  birer üst yazı ile gönderilir.
c) Disiplin cezalarından herhangi biri verilmiş ise;
Oda Disiplin Kurulu Kararlarının birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir.  Ayrıca cezanın niteliğine göre aşağıdaki işlemler yapılır.

Oda Disiplin Kurulunun Ceza Kararları İle İlgili İşlemler
Madde 37- Oda Disiplin Kurulu tarafından;

a) Uyarma veya  Kınama Cezası verilmiş ise;
Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM'ye ve Birlik Disiplin Kuruluna üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM'nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik Disiplin Kurulu'na gönderilir.  Karar, Birlik Disiplin Kurulu kararının Maliye Bakanlığı'nca onaylanması ve YMM'ye tebliği ile kesinleşir.
b) Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası verilmiş ise;
Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM'ye ve Birlik Disiplin Kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM'in bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik Disiplin Kurulu'na gönderilir.  Karar, Birlik Disiplin Kurulu kararının Maliye Bakanlığı'nın onayı ve YMM'ye tebliği ile kesinleşir.
Kararın Bakanlığa sunulması, onanması ve yayınlanması işlemleri  Birlik Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir. Birlik Disiplin Kurulu, Maliye Bakanlığı'nın onama yazısını ve kararın yayınlandığı Resmi Gazete'nin bir örneğini Odaya gönderir.
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının kesinleşmesi üzerine :
-  Hakkında kovuşturma açılan YMM'ye 7 gün içerisinde mührü Oda'ya teslim etmesi için yazı yazılır. Yazının tebliğinden itibaren süre takibi yapılır. YMM'den mührü bir tutanak ile teslim alınır. Odamız kasasında ceza süresi bitene kadar muhafaza edilir.  YMM tüm uyarılara rağmen mührünü iade etmez ise,  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
-  Ceza kaldırılmış ise, hakkında kovuşturma açılan YMM'ye yazılı olarak bilgi verilir ve yazının ikinci nüshası ilgili dosyasına takılır.
c) Yeminli Sıfatının Kaldırılması veya Meslekten Çıkarma Cezası verilmiş ise;
Geçici men cezası ile ilgili yukarıda açıklanan prosedür uygulanır.

TÜRMOB'un 09.09.2003 gün 08918 sayılı 2003/5  seri nolu genelgesine uygun olarak, cezaya karşı açılması muhtemel dava sonucunun beklenmesi ve dava sonucuna göre meslekten çıkarma cezası alan YMM'nin mührünün Bakanlığa iade edilmesi gerekir.

BÖLÜM VI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAŞVURULARI VE RUHSAT İŞLEMLERİ

Madde 38- İlgili Mevzuat

Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin başvurularına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği,  Başvuru Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte yapılacak ek ve değişiklikler asıl olmak üzere, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Oda tarafından yapılacak işlemler aşağıdaki maddelerde  açıklanmıştır.

 Madde 39- Başvuru Usul ve Esasları

1 - Başvuru ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki Odaya, Odası bulunmuyorsa bu ilin bağlı bulunduğu Odaya yapılır.
2 - Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek "Başvuru Formu" ile yapılır.  Başvuru formunun şekil ve içeriği Birlikçe belirlenir.
3 - Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:  Bunlardan c, d, g fıkralarında yazılı olanlar,  yeminli mali müşavir olmak için sınav şartı aranmayanlar tarafından verilmez.
a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b) İkametgah ilmühaberi,
c) Staj bitirme sınav başarı belgesi,
d) Son üç yıl içinde düzenlediği vergi dairesince onaylı bilançolar,
e) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
f) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,
g) En az on yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptığını gösterir belge,
h) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge,


Madde 40- Oda Tarafından Yapılacak İlk İşlemler

a) Sınav Şartı Aranmayanların başvurularında :
-  Ücret karşılığında YMM Başvuru Dosyası verilir.
-  Birlik ve Oda hesabına başvuru bedellerinin yatırılması istenir.
-  Yukarıdaki maddenin a, b, e, f ve h fıkralarında yazılı belgeleri tamamlaması istenir.
b) Sınav şartı arananların başvurularında:
-  YMM sınavına girecek olan kişi Oda'dan ücret karşılığında Sınav Dosyası alır.  Sınav dosyası içinde,  başvuru sahibinin Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına katılmak isteğini ve sınav başvuru dosyasında olması gereken belgeleri gösteren matbu dilekçe ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Formu yer alır.  (Sınav dosyaları Odamızca Birlik'ten temin edilmektedir.)
-  Sınav Dosyası başvuru sahibi tarafından  tamamlanır ve  TESMER'e teslim edilir.
-  YMM Sınavını kazananlar Listesi  Birlik tarafından Oda'ya bildirilir.
-  YMM Mesleki Yeterlik Sınav Sonuçları Birlik tarafından başvuru sahibine de ayrıca  bildirilir.  Yapılan bildirimde ilindeki YMM Odasına başvurarak kayıt yaptırması ve meslek ruhsatının hazırlanabilmesi için yapılacak işlemler ve ödemeler hatırlatılır.  Bu yazının bir örneği alınarak ilgilinin dosyasına konulur.
-  Odadan alacağı Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Formunu dolduran aday, ruhsat işlemlerini başlatır.
-  Ruhsat işlemleri için Ruhsat Formunun doldurulmasından başka;  ruhsat ve kimlik bedelinin Birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz aslı; Birlikten başvuru sahibine gönderilen sınav başarı belgesi,  7 adet renkli vesikalık fotoğraf (5 adedi Birliğe gönderilir),  SMMM Ruhsatının aslı, SMMM Odasından alacağı borcu yoktur yazısı, Noterden onaylı Diploma Örneği, Onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, sabıkasızlık belgesi tamamlanır.

Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu ile Yönetim Kurulunca Yapılacak İşlemler
Madde 41- Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu ile Yönetim Kurulunda gerçekleştirilecek işlemler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :
-  Tekemmül ettirilen başvuru dosyası, Başvuru ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilir.
-  Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri  tarafından doldurulup imzalanan "Üyelik Başvurusu Değerlendirme Formu"nda, olumlu ve olumsuz yöndeki görüş gerekçesi ile gösterilir.
-  Başvuru ve Değerlendirme Komisyonundan gelen dosyanın,  Yönetim Kurulunun ilk toplantısının  gündemine alınması sağlanır.
-  Yönetim Kurulundan olumlu veya olumsuz görüşle çıkan dosyanın aslı, bir  üst yazı ile Birliğe  gönderilir.  Dosyanın fotokopi ile çoğaltılan bir örneği Odada saklanır.
-  Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, bu durum gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak veya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir.
-  Başvuruları tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları, başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir.

Başvurusu Kabul Edilmeyenler  İçin Yapılan İşlemler
Madde 42- Başvurunun Oda ve Birlik tarafından kabul edilmemesine göre yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

A-Başvurunun Oda Tarafından Kabul Edilmemesi
1. Yeminli Mali Müşavirlik başvurusu, Başvuru Değerlendirme Komisyonu ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenlere, bu durum gerekçeli bir yazı ile bildirilir.  Yazıda, Yönetim Kurulu Kararına karşı Birlik nezdinde itiraz hakkı bulunduğu hatırlatılarak, itiraz halinde kullanacağı dilekçe örneği yazı ekinde gönderilir.
2. Başvuru sahibi, başvurusunun reddine ilişkin karara itiraz etmiş ise, itiraz dilekçesi evrak kaydından geçirildikten sonra, başvuru dosyası  bir üst yazı ile BİRLİĞE gönderilir.
3. Başvurunun Oda tarafından kabul edilmemesi yönündeki karara itiraz edilmemesi durumunda dahi,  başvuru dosyası Birliğe gönderilir.
4. Oda tarafından reddedilen başvuru dosyasının bir örneği Odada muhafaza edilir.

B-Başvurunun Birlik tarafından Kabul Edilmemesi
   1. Birlikçe ruhsatnamenin verilmeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili odaya ve başvuru sahibine en geç altmış gün içinde Birlik tarafından tebliğ edilir.
2.    İtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür.  Birlikçe alınan karara,  başvuru sahibinin yanı sıra Oda tarafından da itiraz edilebilir.  İtiraz dilekçesi Bakanlığa iletilmek üzere Birliğe verilir. Birlik kararına karşı itiraz mercii Maliye Bakanıdır. Bakanın vereceği karar nihaidir.

Birlikçe Gönderilen Ruhsatların  İlgililerine Teslimi

Madde 43- Ruhsatname Odaya geldiğinde,  ruhsatın gönderildiğine ilişkin Birlik yazısı evrak kaydına alınır ve ruhsat ilgilisine verilmek üzere kasaya konulur.
Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için Odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır.  Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir.  İkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birliğe iade edileceği açıkça belirtilir.
Tebligat sonrası ruhsatını almak üzere gelenlerin ruhsatları,  Üye sicil defterine kaydedilerek imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir.  Oda'ya gelemeyen üyelerin ruhsatı, noter tasdikli vekaletname ile teslim edilebilir.
Üye sicil defterleri hiçbir surette Oda dışına çıkarılamaz ve ruhsatlar Oda dışında teslim edilemez.
Verilen süreler içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olunur.

Üyelik Kaydı, Giriş (Kayıt) Ücreti Alınması ve  Kimlik Düzenlenmesi

Madde 44- YMM Odaları Yönetmeliği uyarınca, Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır.  Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatları geri alınır. (m.34)
Bu nedenle, yeminli mali müşavirlik ruhsatı Oda tarafından teslim edilen başvuru sahibi,  ruhsatını aldığı tarihten geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile Odaya Üye kaydedilir ve kendisine bir sicil numarası verilir.
Odaya kaydı yapılan üyeden kayıt anında bir kere olmak üzere,  "Odaya giriş (kayıt) ücreti ile birlikte Genel Kurulca Karara bağlanan diğer ödentiler alınır. Varsa, bir adet üye albümü verilerek ücreti tahsil edilir.
Kaydı yapılan üyeye, Oda tarafından hazırlanan kimlik kartı verilir.  Belirlenmiş ise, kimlik ücreti tahsil edilir. Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir.
Yıllık maktu ve nispi aidatlar,   ilgili Yönetmeliklerde belirtilen  usul ve esaslar dahilinde tahsil edilir.

BÖLÜM VII

ÇALIŞANLAR LİSTESİNE KAYIT VE MÜHÜR İŞLEMLERİ

Çalışanlar Listesine Kayıt işlemleri

Madde 45- Çalışanlar listesine kayıt işlemleri, sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar ile sınavla ruhsat alanlar bakımından ayrı ayrı açıklanmıştır.

A - Sınav Şartı Aranmaksızın Ruhsat Alanlar Bakımından Yapılacak İşlemler:
1 - Ruhsat sahibi Yeminli Mali Müşavir,  çalışanlar listesine kaydının yapılması isteği ile Odaya başvurduğunda, kendisine, bu konuya ilişkin matbu dilekçe örneği ve tamamlaması gereken işlem ve belgeleri gösteren bir liste verilerek,  bunları tamamladıktan sonra Odaya başvurması istenir.
Çalışanlar listesine kayıt ve mühür için gerekli işlem ve belgeler aşağıda gösterildiği gibidir :
a) Mühür bedelinin Birlik Hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,
b) YMM Ruhsat Fotokopisi.  ( 4 Adet )
c) Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydının olduğuna dair belge veya vergi levhası fotokopisi ( 4 Adet )
d) İşyeri Kira ise kira sözleşmesinin; kendi mülkü ise tapusunun fotokopisi (4 Adet )
e) İkametgah İlmühaberi (1 Adet )
f) Renkli vesikalık Fotoğraf. (5 adet)
g) Diploma Fotokopisi ( 4 Adet )
h) Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi  ( 4 Adet )
ı) Yemin Tutanağı (Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden) ( 4 Adet)
i) Varsa Ortaklık Sözleşmesi  ( 4 Adet )
j) İmza Sirküleri ( Şahıs-Ortaklık-Tüzel Kişilik ) ( 4 Adet )
k) İlişiksiz belgesi. (İstifa ile ayrılanlar için istifa ettiği kurumun yazısı, emekliye ayrılanlar için emeklilik cüzdanı fotokopisi)
2 - Varsa aidat borcu tahsil edilir.
3 - Dilekçeye ekli olarak bir dosya içinde sunulan belgelerin tamam olup olmadığı kontrol edilir.  Belgeleri tamam olduğu anlaşılanların dosyası, Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır.
4 - Yönetim Kurulundan olumlu yönde karar çıkması halinde, başvuru sahibine haber verilip, Çalışanlar Listesine Kayıt Bedeli, Deri Kaplı Kimlik Bedeli, Albüm Bedeli (daha önce verilmemiş ise) ve Onaylı Yemin Metni bedelini yatırması istenilir.
5 -  Başvuru sahibine çalışanlar listesine kaydının yapıldığını bildiren bir yazı; bu yazı ile birlikte, dörder nüsha olarak hazırlanan belgelerin birer nüshası Oda tarafından alıkonulup, diğer nüshaları, mührünü alabilmesi amacıyla Birlik ve Bakanlığa verilmek üzere başvuru sahibine verilir.  Mührünü aldıktan sonra mühür numarasını Odaya bildirmesi söylenir.
6 - Mührünün verildiği tarih ile  mühür numarası bir dilekçe ile başvuru sahibi tarafından Odaya bildirilir.
7 - Bunun üzerine hazırlanan Kimlik Belgesi ve Yemin Metni Oda Başkanına imzalatıldıktan sonra başvuru sahibine teslim edilir.  Teslim sırasında imzası alınır.

B - YMM Ruhsatını Sınavla Alanlar Bakımından Yapılacak İşlemler.
Yukarıdaki prosedürün aynısı uygulanır.  Farklı olarak  "ilişiksiz belgesi" yerine, çalışanlar için           "Bağ-Kur'dan Borcu Yoktur." yazısı istenir.

Mühür Alınması İşlemleri
Madde 46-  Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazıları uyarınca, Yeminli Mali Müşavirlik mührü almak isteyen üyelerimizin aşağıda sıralanan belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.
-  Odadan alınacak çalışanlar listesine kayıtlı olduğuna ilişkin yazı,
-  İlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet kaydını gösterir belge,
-  Nöbetçi Ticaret Mahkemesinden alınacak Yemin Tutanağı,
-  Banka dekontu veya tahsilat makbuzu,
-  Şirket olarak faaliyet göstereceklerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesi,
-  Yeminli Mali Müşavirlik başvuru dosyasının bir örneği,

Mührün Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 47- Yeminli Mali Müşavirlik mührünü kaybedenlerin, ayrıca, mührün kaybedildiği günü takip eden iş gününde gazeteye ilan vermeleri gerekmektedir.
Gazeteye verilecek ilanın ebadı, (1 SÜTUN 5 cm (3,2 x 5 cam) EBAT (ÇERÇEVE)
İlan metni ise; "KAYIP İLANI" başlığı altında, ".....numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührümü Kaybettim.  Hükümsüzdür." Yazısı altına Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı ve Unvanı yer alacak şekilde düzenlenecektir.
Odaya verilen dilekçeye, mühür kaybolmuş ise gazete ilanı, çalınmış ise karakol tutanağı eklenir.
Gazete ilanı veya karakol tutanağı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir ve yeni mühür için gerekli ücret Birliğe yatırılır.

BÖLÜM VIII

İSTİFA, VEFAT VE NAKİL HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

İstifa Halinde Yapılacak İşlemler

Madde  48- İstifa halinde yapılacak işlemler aşağıda sıralandığı gibidir.
-  İstifa dilekçesi Odaya ulaştığında,  Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır.
-  Yönetim Kurulunca istifanın kabulüne dair verilen kararda;  aidat, ruhsat, kimlik konusunda yapılacak işlemler belirtilir.  Karar doğrultusunda işlem yapılır.
-  Ruhsat ve kimlik istifa dilekçesi ekinde teslim edilmemişse,  15 gün içinde iade edilmesi  iadeli taahhütlü yazı ile istenilir; gönderilen yazıda ayrıca varsa birikmiş aidat borçlarının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmesi gereği hatırlatılır;
-  Gönderilen yazı, giden evrak defterinde "takipli" kaydı ile izlenir.
-  YMM Ruhsatı, Kimlik ve sicil dosyasının fotokopisi çıkarılarak Odada saklanır;   aslı ise bir üst yazı ile Birliğe gönderilir.
-  Verilen süreye rağmen ruhsatın iade edilmemesi halinde, durum Birliğe bildirilir.
-  Geçmiş döneme ait aidat borçlarının ödenmemesi durumunda ise, yasal yollarla tahsili amacıyla dosya hukuk müşavirine gönderilir.
-  Oda üyeleri için ferdi kaza sigortası yapılmış ise, istifa suretiyle ayrılanların isimlerinin poliçe kapsamından çıkarılması sağlanır.

Madde 49-   Çalışanlar Listesinden Silinme
a) Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun  adı, çalışanlar listesinden silinir :
aa- Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması,
bb- Çalışma bürosunun Oda bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,
cc- Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
dd - Meslek mensubu olabilmek için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
ee - Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması,
b) Çalışanlar listesinden silme Yönetim Kurulu Kararı ile olur.  Yukarıdaki cc, dd, ee bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır.
c) Çalışanlar listesinden silme kararına karşı itiraz ve diğer işlemler hakkında  YMM Odaları Yönetmeliğinin 47. maddesi hükümleri uygulanır.
Çalışanlar listesinden kaydının silinmesini isteyen üye,  vergi dairesi tarafından düzenlenen ilişik kesme belgesi veya yoklama fişi ile mühür teslim tutanağının bir nüshasını (mühür Bakanlığa teslim edilecektir)  dilekçesine ekler.  Sözü edilen belgeler dilekçeye ekli olarak sunulmamış ise, bunların tamamlanması istenilir  ve dosyasına konulur.

Nakil İşlemleri
Madde 50-  Nakil istekleri,  başka Odadan nakil ve başka Odaya nakil olmak üzere iki türlü gerçekleşebilir.
a) Başka Odadan Nakil İstekleri İle İlgili İşlemler
-  Nakil işlemi,  meslek mensubunun yazılı başvurusu ile olur. Başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odanın adı, sicil numarası, nakletmek istediği Oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.
-  Nakil talebi Yönetim Kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır.  Başvurulan Oda Yönetim Kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.
-  Yönetim Kurulunca nakil isteğinin kabulüne karar verildiği takdirde, YMM'nin kaydının bulunduğu  Oda'dan  Sicil Dosyası talep edilir.
-  Nakil gelen üyeden, daha önce kayıtlı bulunduğu  Oda'ya borcunun olmadığını gösteren belge istenir.
-  Nakil isteği kabul edilen üye, Üye kütüğüne kaydedilir ve Oda Giriş (Kayıt) ücreti ile  Albüm Bedeli tahsil edilir.
-  Kayıt günü Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir.  Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir.  Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür, sonuçları ayrıca bildirilir.
-  Ruhsatının  değişmesi için, ruhsat  işlemleri listesini tamamlaması istenir ve tekemmül ettirilen  dosya Birliğe  gönderilir.
-  Birlik tarafından hazırlanıp Odaya gönderilen yeni ruhsat,  Üye  Kayıt defterine alınacak imzası  karşılığında üyeye teslim edilir.
-  Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için Sigortaya bildirilir.

b) Başka Odaya Nakil İstekleri İle  İlgili İşlemler:
-  YMM'nin nakil suretiyle kaydolmak  istediği Odanın yazısı ile bilgi sahibi olunur.
-  Karşı Odanın yazısı Yönetim Kurulu gündemine  alınarak karara bağlanır.
-  Nakil isteğinin kabulü halinde, varsa üyenin borçları tahsil edilir.
-  Karşı Oda'ya Sicil Dosyası - varsa çalışan dosyasının asılları ile var ise YMM hakkındaki disiplin kovuşturmaları ile ilgili çizelge  gönderilir.  Gönderilmeden önce dosyalardan bir takım fotokopi alınarak saklanır.
-  Nakil gitmek isteyen üye hakkında devam eden disiplin kovuşturması var ise, sonuçlandığında karşı Odaya bildirilir.
-  Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigortaya bildirilir.

Üyenin vefatı ve çalışamayacak durumda olması halinde  yapılacak işlemler

Madde 51 -
Vefat halinde yapılacak işlemler :
A )  - Özellikle çalışanlar listesine kayıtlı bulunmayan üyelerimizin vefatı Odaya zamanında ulaşmamaktadır.  Bu eksikliğin giderilmesi konusunda Yönetim Kurulunca uygun görülecek önlemler alınmakla birlikte:
- Üyenin vefat ettiği bilgisi Odaya ulaştığında, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilir ve üyelere duyurulur.
- Vefat tarihi itibariyle üyelik kaydı silinir ve varsa aidat borçları terkin edilir.
- Üye kütüğündeki kaydına, vefat tarihi ile "vefat" şerhi konulur.
- Sicil dosyası ve varsa çalışan dosyasından birer fotokopi çıkartılarak Odada muhafaza edilir.  Dosyaların asılları bir yazı ekinde Birliğe gönderilir.
- Varsa ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigorta Şirketine bildirilir.
 - Vefat eden üye çalışanlar listesine kayıtlı ise, mührünün Bakanlığa teslim edilmesi ve alınacak teslim tutanağının Odaya ibrazı gerektiği varislerine bildirilir.
B) - Vefat eden üyenin  tasdik sözleşmesi imzaladığı şahıs, firma ve kuruluşların talebi halinde düzenlenmesi gereken tasdik raporları:   Gönüllü  üyeler tarafından,  tasdikden doğan sorumluluk kendilerine  ait olmak üzere ücret talep edilmeksizin sözleşme yapmak suretiyle düzenlenebilecektir.   Ücretin bir kısmının henüz tahsil edilmediği hallerde, kalan ücret miktarı üzerinden sözleşme yapılarak tasdik raporu düzenlenmesi de mümkündür.
Ücretsiz veya kısmi ücret ile tasdik raporu düzenleme konusunda gönüllü üye YMM'nin olmaması halinde,  o yıla ait maktu asgari ücret tarifesinin yarısı Oda tarafından karşılanmak kaydıyla tasdik raporlarının Oda üyelerinden bu tasdiki yapmak isteyenlere yaptırılmasına Oda Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir.
Bu iş için Oda bütçesine  her yıl yeteri kadar ödenek konur.
Çalışamayacak durumda olan üyeler için yapılacak işlemler
Çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin, çalışamayacak derecede hastalık ve sakatlığa uğraması, geçici veya sürekli olarak meslekten çıkarılması sebebiyle tasdik raporunu düzenleyememesi hallerinde, maddenin (B) bendinde yazılı  prosedüre göre işlem yapılır.

Ruhsat İptali İle İlgili İşlemler:
Madde 52- Odaya kayıtlı üyenin herhangi bir nedenle ruhsatının iptali yönünde Birlikten yazı geldiğinde;
- Gelen evrak kayıt numarası verilen yazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısı gündemine alınarak karara bağlanır.
- Ruhsatının iptali istenen üyeden, Birlik yazısı ilgi gösterilmek suretiyle ruhsat ve varsa kimliğinin iadesi istenir.
- İade edilen ruhsat-kimlik ve sicil dosyası aslı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Odada saklanmak üzere ruhsat ve dosyadan bir fotokopi alınır.
- Üye kaydının silinmesi ve aidat borçları hakkında Yönetim Kurulu Kararı uyarınca işlem yapılır.
- Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigortaya bildirilir.

Madde 53- Adres Değişikliği İle İlgili İşlemler
a) Üyenin adres değişikliğini SM, SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde Odaya bildirmesi gerekir. (Disiplin Yönergesinin 5. maddesi uyarınca adres değişikliğinin Odaya bildirilmemesi, Disiplin uygulamasını gerektirmektedir.)
b) Odaya hitaben adres değişikliği dilekçesi istenir.
c) Adres değişikliği ücreti alınır.
d) Makbuz kesilir.
e) Bakanlığa ve Birliğe YMM'nin adres değişikliği yazı ile bildirilir.
f) İlgili dosyalarında güncelleme yapılır.

Değişikliklerin Bakanlığa Bildirilmesi.
Madde 54- Naklini aldıran veya diğer Odalardan Odamızın çalışanlar listesine yeni kayıt olanlar;
Adres, telefon, faks değişikliği, işi bırakma, ölüm vs. gibi hususlar,  30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle  yılda iki kez Bakanlığa bildirilir.
Bu konuda Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapıldığı takdirde,  Bakanlığın istemine göre  işlem yapılır.

Değişikliklerin Birliğe Bildirilmesi.
Madde 55- Üyeler hakkında her türlü (adres, telefon, faks vs.) değişiklikler  ilgili genelge uyarınca her ay sonu Birliğe bildirilir.
Vefat eden ve her hangi bir nedenle  üyeliği iptal edilen üyelerin ruhsat, ve  kimlikleri özlük dosyalarının aslı ile birleştirilerek en kısa sürede Birliğe gönderilir.

BÖLÜM IX

YMM ŞİRKETLERİ VE ORTAKLIK BÜROLARI İLE  İLGİLİ İŞLEMLER

Şirketler ve Ortaklıklar İle İlgili Olarak Tutulan Kayıtlar

Madde 56- SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca,  aynı unvana sahip birden çok meslek mensupları ile adi ortaklık veya şirket kurulabilir.
Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasında, YMM'lerin kurdukları Şirketlerle ilgili olarak a) Şirketler ve Ortaklıklar Sicili (Dosyası), b) Bilgisayar ortamında tutulan Şirketler ve Ortaklıklar Listesi olmak üzere başlıca iki  türlü kayıt tutulur.

a) Şirketler ve Ortaklıklar Sicili (Dosyası) : Her Şirket veya Ortaklık  için verilen bir sıra numarası altında tutulan bu dosyada, Şirketin ve Ortaklığın  Odaya kaydının yapılabilmesi için istenilen tüm belgeler,  talep üzerine verilen kayıt suretlerinin bir örnekleri ile Şirket ve Ortaklıkla ilgili bütün yazışmalar muhafaza edilir.
b) Şirketler ve Ortaklıklar  Listesi :  Bilgisayar ortamında tutulan Listede, Şirketin veya Ortaklığın Oda Kayıt (sıra) numarası, posta ve e-mail adresi, telefon, faks, Tescil tarihi, Ticaret Sicili Numarası, Kuruluş Sermayesi, En Son Sermayesi, Ortaklarının; adı, soyadı, bağlı bulunduğu Oda, Sicil No, Mühür No; Müdürler Kurulu Üyelerine ait bilgiler yer alır.

Şirketler ve Ortaklıklar Siciline  (Dosyasına) Kayıt İşlemleri:
Madde 57- YMM Odaları Yönetmeliği ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca Şirketlerin ve Ortaklıkların Odaya ortaklar tarafından bir ay içinde bildirilmesi gerekir.
YMM Şirketlerinin ve Ortaklıklarının Odamızın şirketler siciline (Dosyasına) kaydedilebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen belgelerin Odaya verilmesi gerekir.

a) Dilekçe,
b) Şirketlerde; Şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
c) Ortaklık Bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği,
d) Noterden onaylı imza sirküleri,
e) Ortaklık Bürolarında;  vergi dairesince düzenlenen yoklama fişi,
f) Şirket ve Ortaklık Kayıt Çizelgesi (Odadan alınır ve eksiksiz doldurulur.)
Bu belgelerle birlikte ;
g) Şirket ortaklarından en az birinin, Ortaklık Bürolarında ise ortakların  tamamının  Odamızın çalışanlar listesine kayıtlı ve mührünün olması, (Çalışma Yönetmeliği m. 30/d)
h) Şirket Merkezinin  veya Ortaklık bürosunun  Eskişehir YMM Odasına bağlı illerden birinin  sınırları içerisinde bulunması;

Şartlarının varlığı  aranır.
İstenilen bilgi ve belgeler   tamamlandıktan ve Genel Kurulca belirlenen kayıt ücreti tahsil edildikten sonra,  kaydı yapılan şirket veya ortaklığa  bir sıra numarası verilir ve Şirketler ve Ortaklıklar  Listesine ayrıntıları ile işlenir.

Ortakların Değişmesi
Madde 58- Şirket ve ortaklıklarda,  ortakların değişmesi halinde; ortaklarında yapılan değişiklik ile ilgili olarak;

a) Limited Şirketlerde; ortak değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
b) Anonim Şirketlerde; ortak değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı,
c) Adi Ortaklıklarda; noterden onaylı ortaklık sözleşmesi,
d) Yeni ortağın imza sirküleri  istenir.
e) Yeniden  Şirket ve Ortaklık Kayıt Çizelgesi düzenlettirilir.
f) Değişikliğe ilişkin belgeler Şirket veya  Ortaklığa ait sicil dosyasına konulduktan sonra,  tüm değişiklikler Şirketler  ve Ortaklıklar Listesine ayrıca işlenir.

YMM Şirketinin Unvan Değişikliği
Madde 59- Unvan değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ve başvuru dilekçesi istenir.
Dilekçe evrak kaydından geçirildikten sonra, ilgili dosyalarına konulur. Gerekli güncelleme  yapılır.

Adres Değişikliği
Madde 60- İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bildirmek zorundadırlar.
Adres değişikliğine ilişkin dilekçe istenir ve tarifeye göre belirlenen "adres değişikliği tescil ücreti"  tahsil edildikten sonra, kayıtlar üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.

YMM Şirketinin Şube Açması
Madde 61- Birliğin 2001/4 sayılı Genelgesine göre; "Şube açabilmek için öncelikle, meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa tabi bir mesleki şirket kurmaları şarttır.  Aynı ilin sınırları içinde şube açılamaz.  Şube açılan ilin Odasının çalışanlar kütüğüne kayıtlı, temsil ve ilzama yetkili sorumlu ortak görevlendirilmesi halinde şube açılabilir.  Kişisel olarak mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplarımızın şube açması mümkün değildir.  Şubede sorumlu olarak görevli meslek mensubu ayrıca kişisel olarak mesleki faaliyette bulunamaz."
Şube açıldığı Odaya bir dilekçe ile bildirilir.  Söz konusu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Şube açıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin nüshası,
b) Noterden onaylı İmza Sirküleri,
c) Şubenin Kira Sözleşmesi,
d) Odadan temin edilip doldurulacak Şirketler ve Ortaklıklar  Formu.

YMM Şirketinin Şube Kapanış İşlemleri
Madde 62- Şube kapanış işlemleri; şirketin  kapanış işlemleri ile aynıdır.

YMM Şirketinin Faaliyetinin Sona Ermesi
Madde 63- Şirketin faaliyetinin sona erdiğine  ilişkin olarak dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Vergi Dairesinden alınan yoklama tutanağı.

BÖLÜM X

ÜYELERİN BELGE  TALEPLERİ VE KARŞILANMASI

Faaliyet Belgesi Talepleri İle İlgili İşlemler

Madde 64- Faaliyet Belgeleri, Birlik tarafından 3 nüsha ve 50'lik koçanlar halinde bastırılıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.
Faaliyet Belgesi ihtiyacı ortaya çıktığında, Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar Faaliyet Belgesinin ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.
Birlik tarafından gönderilen Faaliyet Belgeleri, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.
Faaliyet Belgesi istekleri, üyeler tarafından bir gün önceden telefon veya faksla Odaya bildirilir.
Üyelerden gelen talep yazısı, gelen evrak kaydından geçirilir.
Faaliyet Belgesi hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin çalışanlar listesine kayıtlı olup olmadığı,   faaliyetini engelleyen bir disiplin cezasının bulunup bulunmadığı, Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır.
Faaliyet Belgesi 3 nüsha olarak hazırlanır.  BELGE NUMARASI ilk iki rakamı verilen yılı, sonraki beş haneli rakam da o güne kadar verilen Faaliyet Belgesi sayısını gösterecek şekilde düzenlenir.  Örneğin, 2008 yılında talep edilen 153'üncü Faaliyet Belgesine (08/00153) numarası verilir.
Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresi bölümüne, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre yazılır.
Faaliyet Belgesinin bütün nüshalarına, "Fotokopi ve Suretler Geçerli Değildir." kaşesi basılır.
Faaliyet Belgesinin birinci nüshası Oda Sekreteri veya yetki vermesi halinde yerine  notu ile Genel İdare Müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından isim de yazılarak  imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir.
Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak,  "elden teslim aldım" açıklaması ile imzası alındıktan sonra 3 nüsha hazırlanan Faaliyet Belgesi/Belgeleri teslim edilir.  Bu yazı ilgili dosyasında saklanır.
Verilen Faaliyet Belgesi/Belgeleri bilgisayar ortamında tutulan STOK KAYDINA,  (Makbuz No, Tarih,  YMM'nin adı ve soyadı, Faaliyet Belgesinin başlangıç ve bitiş numarası, adedi, birim fiyatı, toplam tutar) bilgilerini içerecek şekilde kaydedilir.
Faaliyet Belgelerinin hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı bir çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler FAALİYET BELGELERİ GÜNLÜK TAKİP KLASÖRÜNDE  muhafaza edilir.
Verilen Faaliyet Belgesinin/Belgelerinin iki nüshasının YMM tarafından imzalandıktan sonra en kısa sürede Odaya iade edilmesi istenir. Görevli memur tarafından izlenir.
YMM tarafından imzalanıp Odaya iade edilen ikinci ve üçüncü nüshalar,  FAALİYET BELGELERİ YILLIK TAKİP KLASÖRÜNDE muhafaza edilir.  Bunların bir nüshası, talep halinde Birliğe gönderilir.

Sözleşme Talepleri İle İlgili İşlemler
Madde 65- Yeminli Mali Müşavirler tarafından kullanılan,  Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi (Tam Tasdik),  Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi,  Danışmanlık Sözleşmesi, matbu olarak Odadan temin edilmektedir.
Bunlardan Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi ile bu sözleşmenin eki Ücret Tespit Soru Belgesi Oda tarafından bastırılmakta, diğerleri ise Birlikten temin edilip üyelerimize verilmektedir.
Sözleşmelerin temini ve üyelere verilmesi işlemleri, Faaliyet Belgelerindeki prosedüre tabidir.  Sözleşmeler üzerine Oda tarafından herhangi bir kayıt konulmadan üyelere  boş olarak verilir.  Bu nedenle sözleşmelerin, Faaliyet Belgelerinde olduğu gibi  bir gün önceden talep edilmesi şartı aranmaz.
Sözleşmelerin Oda tarafından bastırılması, Birlikten alınması ve üyelere verilmesi işlemleri,  aynı gün  STOK TAKİBİ kayıtlarına işlenir.
Sözleşmelerin hangilerinden, hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı birer çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler SÖZLEŞMELER GÜNLÜK TAKİP KLASÖRÜNDE  muhafaza edilir.

Oda Kayıt Sureti Talepleri İle İlgili İşlemler

Madde 66- Çeşitli kuruluşlardan üyenin Odaya kayıtlı olduğuna dair bir belge istendiğinde; Odadan talep karşılığında Odaya kayıtlı olduğuna dair yazı verilir.
Üyelerden gelen talep yazısı, evrak kaydından geçirilip, dosyasına kaldırılır. (Üyenin kendisi gelmiş ise talep yazısına gerek yoktur.)
Oda Kayıt Sureti hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır.
Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak,  "elden teslim aldım" açıklaması ile imzası alındıktan sonra teslim edilir.  Bu yazı ilgili dosyasında saklanır.
Oda Kayıt Sureti; Oda Sekreteri veya yetki vermesi halinde Genel İdare Müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından yerine notu ile isim de yazılarak  imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir.
Giden evrak numarası verilerek hazırlanan Oda Kayıt Suretinin ilk nüshası üyeye verilir, ikinci nüshası dosyasına kaldırılır.
Şirket Oda Kayıt Sureti de aynı şekilde verilir.

Başvuru ve Sınav Dosyası Alımı İle İlgili İşlemler

Madde 67- Başvuru Dosyası ve Sınav Dosyası Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.
Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar dosyanın ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.
Birlik tarafından gönderilen Başvuru ve Sınav Dosyaları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.
Dosya talebinde bulunan şahıslar Odaya gelerek istedikleri dosyayı satın alırlar ve karşılığında makbuz kesilerek (Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilir), stok kaydından düşülür.

Stajyer Kimlik Kartı Alımı İle İlgili İşlemler

Madde 68- Stajyer Tanıtım Kartı Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır.
Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar Stajyer Tanıtım Kartının ücreti Birlik hesabına yatırılır.  Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur.
Birlik tarafından gönderilen Stajyer Tanıtım Kartları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir.
YMM tarafından Odaya hitaben stajyer kimlik kartı için talepte bulunulur. Talep evrak kayıt defterine işlenerek dosyasına kaldırılır. Oda tarafından doldurulan kimlik kartı Oda Başkanı tarafından imzalanır. Yönetim Kurulunca belirlenen ücret makbuz mukabili tahsil edildikten sonra kişiye teslim edilir ve stok kaydından düşülür.

Albüm Satışı İle İlgili İşlemler

Madde 69- Odaya kaydolan her üyeye Yönetim Kurulunun belirlediği ücret karşılığında, tüm üyelerin özgeçmişlerinin, adres, telefon ve faks numaralarının bulunduğu Oda tarafından bastırılan albüm, makbuz kesilerek verilir ve stok kaydından düşülür.
Albüm güncellendiğinde, değişikliklerin daha önce albüm alan üyelere gönderilmesinde ücret alınıp alınmayacağına Yönetim Kurulunca karar verilir.

Oda Üye Listesi Satışı İle İlgili İşlemler
Madde 70- Üçüncü şahısların talebi evrak kaydından geçirildikten sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu Kararına göre hazırlanan liste,  ücret karşılığında teslim edilir.

Eskişehir Dışındaki Üyelerin Belge Talepleri
Madde 71- İşyerleri Eskişehir dışında bulunan Üyelerden gelecek belge talepleri ile bunların karşılanmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda gösterildiği gibidir.

a) Talep yazısı ile gerekli ödemelerin yapıldığını gösteren  banka dekontu, kredi kartı talimatı veya posta çeki alındısı Odaya gönderilir veya fakslanır.
b) Talep yazısı gelen evrak kaydına alındıktan sonra belge çeşidine göre gerekli prosedür tamamlanır.
c) İstenilen belgeler bir üst yazı ekinde posta veya kargo aracılığı ile gönderilir.
d) Yazının ikinci nüshası giden evrak kaydına alındıktan sonra dosyasına konulur.
e) Belgenin cinsine göre,  yukarıdaki maddelerde açıklanan stok ve takip işlemleri yerine getirilir.

Kredi Kartı Ödeme Talimatları İle Belge Talepleri
Madde 72- Belge taleplerinin kredi kartı ödeme  talimatı ile karşılanması mümkündür.  Bu takdirde:

a) Kredi Kartı Ödeme talimatı Üyemiz tarafından doldurulduktan sonra bir yazı ile Odamıza gönderilir veya fakslanır.
b) Talep yazısının gelen evrak kaydı yapılır.
c) İlgili Bankadan provizyon numarası alınır.
d) Makbuz kesilir.
e) Sipariş Cevap yazısı ile istenilen belgeler ve makbuz gönderilir.
f) Yazının ikinci nüshası  giden evrak kaydına alındıktan sonra ilgili dosyaya konulur.
g) Belgenin cinsine göre, yukarıdaki maddelerde açıklanan stok ve takip işlemleri yerine getirilir.

SSK ve Bağ-Kur Belgelerinin Onaylanması İstekleri
Madde 73-  Üyelerimiz tarafından onaylanmak üzere Odaya getirilen Bağ-Kur ve SSK Belgelerinde aşağıdaki işlemler yerine getirilir.

a) Bağ-Kur Sigortalılık Belgesinin Oda Tarafından Onaylanması
Bağ-Kurun standart formlarından olan Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi onaylanmak üzere Odaya ibraz edildiğinde sırayla aşağıdaki işlemler yerine getirilir.
Belgenin öncelikle ilgili Vergi Dairesince onaylanıp onaylanmadığı araştırılır, onaylatılmamışsa onaylatılması istenir.
Belgenin Odamızı ilgilendiren bölümü doldurulduktan sonra Oda Sekreterine  veya Genel İdare Müdürüne imzalattırılır.
Tarifeye göre, "Resmi evrak tasdik  ücreti" alınarak makbuz kesilir.
Onaylanan belgeden  bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır.
b) SSK İlişiksiz Belgesinin Oda Tarafından Onaylanması
 "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Bildirim" başlıklı formlar, SSK'ya ibraz edilmek üzere onaylanmak için Odaya getirildiğinde, sırayla aşağıdaki işlemler yapılır.
Formun doldurulduktan sonra Odaya getirilmesi gerekir.
Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya yetki verilmişse Genel İdare Müdürüne imzalattırılır.
Tarifeye göre, "Resmi evrak tasdik  ücreti" alınarak makbuz kesilir.
Onaylanan belgeden  bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır.

BÖLÜM XI

GÖNDERİLEN DENETİM VE TASDİK SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin Odaya Gönderilmesi Zorunluluğu

Madde 74- İlgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre, meslek mensupları tasdik işlemlerini üstlendikleri gerçek ve tüzel kişiler ile yazılı sözleşme yapmak zorundadırlar. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdikine ilişkin olarak süresinde düzenlenen sözleşmeler düzenlendiği ayı takip eden ay sonuna kadar; süresi içinde düzenlenmeyenler ise düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde Odaya gönderilir.

Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin Düzenlenmesinde Süre
Madde 75- Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri :
-  Vergilendirme döneminin takvim yılı olduğu hallerde Ocak ayı içinde,
-  Özel Hesap Dönemi uygulayan mükellefler, özel hesap döneminin ilk ayı içinde,
-  Yeni işe başlayan mükellefler ile işe başlanılan ay içinde,
düzenlenmesi;
-  YMM'nin vefatı veya meslekten çıkarılması veya mesleği terk etmesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde de bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşme yapılması;
gerekmektedir.
Bu sürelerden sonra da vergilendirme döneminin tamamını kapsaması kaydıyla Denetim ve Tasdik Sözleşmesi düzenlenebilecektir.

Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Madde 76- İlgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmelerin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Her tür tasdik işlemi için ayrı bir sözleşme düzenlenecek ve düzenlenecek Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinde tasdik ücretinin (Ödenecek tutarın) açıkça belirtilmesi zorunludur.
2. Sözleşmelerde Damga Vergisi yükümlülüğünün kimin tarafından yerine getirileceği açıkça belirtilmelidir.
3. Sözleşmede yer alan ücretin belirlenmesine esas olan Ücret Tespit Soru Belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca asgari ücretin altında iş yapılmaması ve ücret belirlenirken tarifede öngörülen tüm unsurların dikkate alınması gerektiği özellikle göz önünde tutulmalıdır.
4. Sözleşme şirket tarafından yapılmış ise Odamız çalışanlar listesine kayıtlı bir YMM tarafından imzalanıp mühürlenmelidir.
Asgari Ücret tarifesi altında iş yapanlar hakkında disiplin işlemi yapılmaktadır.

Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin Vergi Dairelerine ve Odaya Bildirimi
Madde 77- Tasdik sözleşmelerinin Vergi Dairelerine ve Odaya bildirimi usulleri şu şekildedir :
a) Vergi Dairelerine Bildirim
Yeminli Mali Müşavirlerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak düzenledikleri sözleşmeleri, YMM Genel Tebliğ Sirküleri/1 'de açıklandığı şekilde YMM tarafından internet ortamında e-beyanname şeklinde bildirilecektir. VEDOP Programı dışındaki Vergi Dairelerine ise, 3568 sayılı Yasaya ilişkin 25 sıra numaralı Tebliğde Yeminli Mali Müşavirlerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak düzenledikleri sözleşmeleri,  mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine sözleşme düzenlenmesi gereken sürenin bitimini takip eden ayın son gününe kadar bir yazıyla bildirmeleri ve yazıya yapılan sözleşmenin ilk sayfasının bir fotokopisinin eklenmesi gerektiği ve düzenlenen sözleşmenin Maliye Bakanlığı'na Meslek Odaları vasıtasıyla bildirilmesine ilişkin uygulamaya eskiden olduğu gibi devam edileceği belirtilmiştir.

b) Odaya Bildirim
Vergi Dairelerine yapılacak bildirimden ayrı olarak, 18 sıra numaralı Tebliğ uyarınca, sözleşmelerin birer örneğinin düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan Meslek Odasına gönderilmesi gerekmektedir.
Odaya bildirilmesi gereken Tasdik Sözleşmelerinin önlü-arkalı çekilecek fotokopisinin  "aslı gibidir" açıklaması ile YMM tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış olması; YMM Şirketi ise şirketin kaşe ve imzasının bulunması, sözleşmenin ücret bölümünde "belirli bir nakdi tutarın yazılması"  ve "Ücret Tespit Soru Belgesi"nin doldurulup sözleşmeye eklenmesi gerekir.

-  Özel hesap dönemini kapsayan sözleşmelerde, ilgili gerçek ve tüzel kişinin özel hesap dönemine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'ndan aldığı belgenin YMM'ce tasdikli örneği,
-  Yeni işe başlayan firmalarla yapılan sözleşmelerde yoklama fişi,
-  Yeni kurulan firmalarla yapılan sözleşmelerde ise vergi levhası veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  fotokopisinin YMM'ce tasdikli örneği,
 sözleşme ile birlikte  Oda'ya gönderilmesi gerekir.

Gönderilen Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin Gözden Geçirilmesi ve Noksanlıkların Tamamlatılması
Madde 78- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarda noksanlık olup olmadığı kontrol edilir.
Tespit edilen noksanlıkların giderilmesi ilgili YMM'den istenir.
Sözleşmelerin teslim süresi bittikten sonra genel bir tarama yapılarak,  tespit edilen noksanlıklar,  YMM'ler ve Şirketler bazında listelenir.
En geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanan noksanlıklar listesi,  Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Oda Sekreterine sunulur.Yönetim Kurulunda alınacak karara göre işlem yapılır.

Oda personeli tarafından teslim alınan denetim ve tasdik sözleşmeleri gelen evrak defterine kayıt edilerek, İlgiliye defter kayıt numarası ve tarih yazılarak bildirilir.

Odaya Gönderilen Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri Hakkında Bakanlığa Bilgi Verilmesi
Madde 79- Süresinde düzenlenen Denetim ve Tasdik Sözleşmelerine ilişkin listeler bilgisayar ortamında hazırlanarak, talep edilen tarihte Maliye Bakanlığı'na gönderilir;  sözleşmeler ise Bakanlıkça istendiğinde gönderilmek üzere Odada muhafaza edilir.
Süresinden sonra düzenlenen Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri ile  yıl içinde feshedilen sözleşmelere ilişkin bilgiler 31 Aralık tarihi itibariyle ayrı ayrı listeler halinde bilgisayar ortamında düzenlenerek Bakanlığa gönderilir.

BÖLÜM XII

SÖZLEŞME FESİHLERİNİN ODAYA BİLDİRİLMESİ VE ODACA YAPILACAK İŞLEMLER

Sözleşme Fesihlerinin Odaya Bildirilmesi

Madde 80- Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin feshi halinde, fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Odaya bildirilmesi gerekir.
Tek taraflı sözleşme fesihlerinde feshin karşı tarafa ihbar edildiğinin mutlaka belgelendirilmesi ve bu belgenin, 15 gün içinde Odaya gönderilmesi   gerekmektedir.
Karşılıklı rıza ile yapılan fesihlerde "Mutabakat Tutanağı" düzenlenerek sözleşme örneğiyle birlikte bu tutanak da 15 gün içinde Odaya gönderilecektir.
Ayrıca ücret ödenmediği için sözleşmeyi fesheden ve ilgili gerçek veya tüzel kişiyi Odaya bildiren YMM'lerin bu gerçek veya tüzel kişiden ücretlerini tahsil etmeleri halinde bu durumu en geç 7 gün içinde Odaya bildirmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, sonradan feshedilen sözleşmeler YMM tarafından fesih tarihini izleyen 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Bildirimlerin posta ile yapılması durumunda taahhütlü olması gerekmektedir.

Bildirilen Fesihlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 81- Tasdik Yönetmeliği uyarınca Gelir Vergisi ile ilgili Tasdik Sözleşmeleri, düzenledikleri tarihi izleyen en geç Kasım ayı, Kurumlar Vergisine ilişkin Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri ise en geç Aralık ayı sonuna kadar feshedilebilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak fesihler geçerli değildir.
Sözleşmenin ücret ödenmemesi sebebiyle feshi halinde, ücret ödemeyen iş sahipleri meslek mensubu tarafından Odalara bildirilecek ve borçlarını ödemedikleri sürece diğer meslek mensupları bunların işlerini yapamayacaklardır.
Ücretini ödemeyen firmalar ayrı bir listede bilgisayar ortamında tutulur. Belirli periyodlarla çalışan üyelere, YMM Odalarına ve Birliğe duyurulur.
Ücret ödemeyen gerçek ve tüzel kişiler ile iş yapan YMM'ler hakkında disiplin kovuşturması uygulandığından,  sözleşmenin feshi nedeniyle yeni sözleşme yapacak YMM'lerin önceki sözleşmenin ücret ödenmemesi nedeniyle feshedilip edilmediğini araştırmaları gerekir.

BÖLÜM XIII

DENETİM VE TASDİK RAPORLARININ ALINMASI VE TESLİMİ İŞLEMLERİ

Odamız Aracılığı İle Vergi Dairelerine İletilecek Tasdik Raporları

Madde 82-
Üyelerimizin düzenledikleri her tür  raporları, yasal süresi içinde  doğrudan vergi dairelerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Bulunduğu il dışındaki vergi dairelerine iadeli taahhütlü olarak yasal süresi içinde posta aracılığı ile de gönderilebilir.

Raporların Teslim Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Madde 83-
- Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporların her sayfasının parafe edilmiş, mühürlenmiş, son sayfasının ise imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir.
-  Şirket bünyesinde görev yapan üyelerimizin düzenleyecekleri tasdik raporlarında şirketin unvanıyla birlikte tasdiki yapan YMM'nin de mühür ve imzasının bulunması gerekmektedir.
-  Her rapora, üç aylık kullanma süresi dolmayan Faaliyet Belgesi aslının eklenmesi zorunludur.
-  Tasdik Sözleşmenin onaylı fotokopisinin rapor ekinde yer alması gerekir.

BÖLÜM XIV

MÜŞTERİ BİLDİRİM LİSTELERİNİN VERİLMESİ VE İZLENMESİ


Madde 84- 03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SM, SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20.maddesinde, meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları Odalara 6 ayda bir bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
Bu nedenle, Yönetmelik ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan müşteri bildirim listelerinin  Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar olmak üzere  yılda iki kez  Odaya bildirilmesi gerekir.
Üyelerden gelen müşteri bildirim listeleri, evrak kaydına alındıktan sonra,  bilgisayarda aynı adı taşıyan klasöre işlenir.  Listelerin aslı ise dosyasına takılır.
Bildirmeyen üyeler takip edilir ve bir yazı ile söz konusu bildirimleri göndermeleri istenir.
Yazı ile istenilmesine rağmen müşteri bildirim listelerini göndermeyen YMM'ler bir liste halinde Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Oda Sekreterine verilir.Müşavirlik hizmeti veren YMM'lerden de müşteri bildirim listesi istenebilir.
Yönetim Kurulunun alacağı karara göre işlem yapılır.


BÖLÜM XV

ÜYE AİDATLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Madde 85- Aidatların Tahsil ve Takibi

a)  Maktu Aidatlar : İlgili Yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle miktarı Genel Kurulca belirlenen maktu aidatların,  Odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
Şubat ayı sonuna kadar aidatlarını ödemeyen üyeler tespit edilerek, Yönetim Kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir.
Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

b)  Nispi Aidatlar : Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki mesleki kazancın %1'ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1'ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi yıllık aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatın 20 katını geçemez.
Yıllık Nispi Aidatların, Mayıs ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekir. Bu nedenle Nispi Aidatının hesaplanmasına ilişkin olarak vergi tahakkuk fişi veya "Nispi Aidat Beyan Formu" Odaya gönderilmesi gerekir. Beyanda bulunmayanlar için üst limitten re'sen borç tahakkuku yapılır.
Nispi aidatlarını süresinde ödemeyen üyeler tespit edilerek, Yönetim Kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir.
Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

BÖLÜM XVI

DİĞER İŞLEMLER

Meslek İçi Eğitim Programları

Madde 87- Üyelerimizin meslek ile ilgili mevzuatı yakından takip edebilmeleri için belirli dönemlerde Odamız tarafından   seminer / panel / konferans düzenlenmektedir.
Seminer/panel/konferans konuları,   üyelerin istekleri ve konunun güncelliği  göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu amaçla, her yıl bir anket düzenlenerek,  üyelerin tercihleri belirlenmeye çalışılır.
Yönetim Kurulu tarafından son şekli verilen eğitim programları,  kararda belirtilen esaslar doğrultusunda Üyelere duyurularak katılım talepleri alınır.
Eğitim programının başlamasından iki gün önce, talepte bulunanlardan teyit alınarak,  katılımcı sayısının tam olarak tespitine çalışılır.
Katılımcı sayısının Odanın konferans salonunun kapasitesini aşması durumunda, bir başka salon temini yoluna gidilir.
Eğitim programlarına katılanlar, imza yoklaması ile tespit edilir.  Üyelerden kimlerin hangi programlara katıldıkları bilgisayar ortamında izlenir.

Stok Takibi İşlemleri
Madde 88- Gerek Birlikten temin edilen gerekse Oda tarafından bastırılan, (Faaliyet Belgesi, Tasdik Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Sınav ve Başvuru Dosyası, Yemin Belgesi,  Kimlik Cüzdanı, Albüm, Kitap, Stajyer Tanıtım Kartı vd.)   basılı  evrakın stok takibi bilgisayar ortamında yapılarak,  tükenmeden temini yoluna gidilir.
a) Birlikten temin edilen basılı evrak Birlik hesabına bedeli yatırılmak suretiyle bir yazı ile talep edilir. Yazıya banka dekontunun bir örneği eklenir.
b) Oda tarafından bastırılan ve TÜRMOB'dan alınan belgelerin stok girişi  yapılır.
c) Satılan veya herhangi bir suretle elden çıkarılan tüm basılı evrakın,  makbuz, posta çeki dekontu,  banka dekontu, karar, tutanak  ve benzeri belgelere dayanılarak stok çıkışı yapılır.

Muhasebe İşlemleri
Madde 89- Oda işlemleri ile ilgili ön muhasebe,  Sayman Üyenin ve Muhasebecinin öneri ve talimatları doğrultusunda Genel İdare Müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından tutulur.

Banka İşlemleri

Madde 90- Bankaya yazılan ödeme talimatları imzaya sunulurken, ödemenin hangi iş ve hizmet karşılığı olduğunu ve  talimatta yazılı meblağın hesap şeklini gösterir bir açıklama ile  ödemenin dayanağını oluşturan sözleşme, fatura, bordro vs. belgelerin birer örneği imza kartonuna konulur.
Ödeme talimatının ikinci nüshası, yazan memur ve Genel İdare Müdürü tarafından paraflanır.
Üyeler tarafından düzenlenip Odaya verilen/gönderilen kredi kartı ödeme talimatları, Bankaya gönderilmeden önce bir liste halinde kayda alınır.  Bankadan gelen hesap ekstraları ile söz konusu listeler karşılaştırılarak,  Banka ile mutabakat sağlanır.

Madde 91- Kasa İşlemleri
a) Tahsil İşlemleri
Gün içinde kasaya yapılan nakit tahsilatlar işlenir.

b) Tediye İşlemleri
Gün içinde kasadan yapılan harcamalar işlenir.
Gün bitiminde kasa sayılıp, Yönetim Kurulunca belirlenen  rakamın üzerinde ise bankaya yatırılır. Daha sonra döküm alınır.
Bilgisayardan dökümü alınan kasa işlemleri,  kasayı işleyen memur  ve Genel İdare Müdürü tarafından imzalanarak, Oda Başkanı ve Oda Saymanına fakslanır.

İşbu Yönerge ile  Belirtilmeyen İş ve İşlemler

Madde 92- Bu yönetmelikte sayılmayan iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu Kararları, Başkan ve Oda Sekreterinin talimatları ve yerleşik Oda uygulamaları çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 93-Bu Yönetmelik, 19. Olağan Genel Kurulun onayı ile  yürürlüğe girer.
Yönerge hükümleri Yönetim Kurulunca yürütülür.