ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
PERSONEL YÖNERGESİ


GENEL HÜKÜMLER
Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, işyerinde çalışan personelin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları,  özlük hakları,  yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması, işine son verilmesi ile  sair konuları düzenleyerek, bilgi edinme olanağı yaratmaktır.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönerge Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasında süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi ile çalışan tüm personeli kapsar.  Süresi belirli sürekli iş sözleşmesi veya kısmi süreli iş sözleşmesi  ile çalıştırılacak personelin iş koşulları, özlük hakları, bu Yönetmeliğin hangi hükümlerine tabi olacağı  ve çalıştırmaya  ilişkin sair konular,  bireysel  iş sözleşmesinde belirtilir.

Dayanak
Madde 3  - Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin, 12/i, 25,  26/c, 27, 29 ve 30. ve 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 20. maddesiyle eklenen EK MADDE 1 'e  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu yönergede geçen "İşveren" deyimi, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasını,  "Personel" deyimi,  Genel İdare Müdürünü, büro memurlarını ve yardımcı personeli; "İşyeri" deyimi, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası merkez işyerini ve eklentilerini; "Yönerge" deyimi Personel Yönergesini; "Sicil raporu" deyimi, her altı ayda bir düzenlenecek değerlendirme raporlarını  ifade eder.

PERSONELİN İŞE ALINMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİ

İşe alınmada usul

Madde 5 - Personelin işe alınmasında (mülakat) usulü uygulanır.  Mülakat;  Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar için Yönetim Kurulunca, memur ve yardımcı personel  için Oda Sekreterince gerçekleştirilir.

Duyuru
Madde 6 - Odanın personel ihtiyacı,  alınacak personelin niteliğine göre Yönetim Kurulunca uygun görülecek araçlarla duyurulur.   Aynı duyuru,  Odanın Web sitesinde de yayınlanır.
Duyuruda,  yapılacak iş,  personelde aranan genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, başvurunun bizzat mı yoksa posta ile mi yapılacağı, başvuru yeri, son başvuru ve mülakat tarihleri açıkça belirtilir.

Yeni alınacak personelde aranan koşullar
Madde 7 - Odaya yeni alınacak personelde aranan genel koşullar aşağıda belirtilmiştir.  Ancak, ihtiyaca ve görevlerin gereklerine göre bu koşullarda değişiklik yapılabilir.
. 18 yaşını doldurmuş, Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar haricinde 30 yaşını geçmemiş olmak,
. Erkeklerde eylemli askerlik görevini yapmış olmak,
. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
. Affa uğramış olsa dahi herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
. Resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
. Memuriyet için en az maliye ve muhasebe ile ilgili Yüksekokul veya Üniversite mezunu olmak, Yardımcı Hizmetler için asgari lise mezunu olmak,
. Yapılacak mülakatta başarı göstermiş olmak,
Oda Yönetimi,  görevin özelliğinden kaynaklanan özel koşullar belirleyebilir.

Araştırma
Madde  8 -   İşe alımlarda, alınacak kişinin unvanı ve referansı ne olursa olsun, istenecek sabıka kayıt belgesi haricinde, mutlaka özel araştırma yapılmalıdır. Araştırma, Oda Sekreteri veya görevlendireceği  Oda Personeli tarafından yapılır.

Odadan ayrılanların yeniden işe alınmaları
Madde 9 - Daha önce Odada çalışmakta iken;  eğitim, askerlik, uzun süreli hastalık nedeniyle ayrılanlar haricinde; görevine son verilenler ve istifa ile ayrılanlar yeniden işe alınamazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 10 - Başvuruda bulunan  adaylara, örneği bu yönergenin ekli (Örnek 1) İş İstek Formu doldurtulur ve kendilerine mülakat tarihini/saatini belirten bir alındı belgesi verilir.
Yapılacak mülakat sonucunda, aranan özellikleri taşıdığı yönünde  kanaat oluşan personel adayından,  diploma, sağlık raporu, sabıka kaydı ve Oda Sekreterince gerekli görülen diğer belgeleri tamamlaması istenir.

Atama
Madde 11 -  Yapılan mülakat sonucu aranan özellikleri taşıdığı kanaatine varılan personel adayı, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

İş Sözleşmesi
Madde 12 - Oda personelinin "süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi" ile çalıştırılması asıldır.  Ancak,  yaptırılacak bazı işlerin niteliği gereği, "belirli süreli" veya "kısmi süreli" iş sözleşmesi ile personel çalıştırılması da mümkündür.
Ataması yapılan personel ile  işin niteliğine ve Yönergenin ekindeki örneklerine uygun olan (belirli süreli, belirsiz süreli veya kısmi süreli) bireysel iş sözleşmesi imzalanır.

Deneme Süresi
Madde 13 - Deneme süresi iki aydır.  Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.  Personelin fesih tarihine kadar çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Hizmet içi eğitim
Madde 14 -  İşveren, personel işe alındıktan sonra işyerinde ve işyeri dışında eğitim verebilir.  Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi vs. biçiminde olur.  Personelin eğitim programlarına devamı zorunludur.

İŞİN DÜZENLENMESİ

Günlük ve Haftalık İş Süresi

Madde 15 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.  Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri işverence saptanır.
Personele günde 1 saatten az olmamak üzere yasal ara dinlenmesi kullandırılır.  Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.

Fazla Çalışma
Madde 16 - Haftalık 45 saatlik iş süresini aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.  İşverenin İş Kanununa uygun talebi üzerine personel, fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

Ulusal Bayram  ve Genel Tatil
Madde 17 - Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte,  işin gerektirdiği durumlarda personel, işverenin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

Hafta Tatili

Madde 18 - Personele tatil gününden önce, belirlenen günlük iş sürelerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.   Hafta tatiline hak kazanmada hangi günlerin çalışılmış gibi değerlendirileceği, İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

İZİNLER

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 19 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 iş günü;
b) Beş yıldan fazla on yıldan az olanlara 20 iş günü;
c) On yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 23  iş günü;
d) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 iş günü;

Yıllık ücretli iznin uygulanması

Madde 20 -  Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.  Sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.  Ancak işin ve işyerinin gerekleri veya personelin isteği üzerine yıllık izin 2 bölüm halinde kullanılabilir.  Bu takdirde verilecek iznin bir bölümü 10 günden aşağı olamaz.
İznini Eskişehir dışında bir yerde geçirecek olan personelin isteği üzerine 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.
Yıllık ücretli izin taleplerinde, Yönergeye ekli (Örnek: 3) numaralı form kullanılır.

Yıllık izin ücreti
Madde 21 - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan personele, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgilinin izne başlamasından önce peşin olarak öder veya avans olarak verir.
Yıllık izin ücretinin hesabında, fazla çalışma karşılığı alınan ücretler, primler, ikramiyeler, hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan personelin bu iş için aldığı ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretler dikkate alınmaz.
Personele yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.
Yıllık ücretli izne ilişkin olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Doğum İzni
Madde 22 -  Kadın personelin doğum yapması halinde, doğum öncesi ve sonrası verilecek izinler ile süt izni ve ücretsiz izinler konusunda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.
Karısı doğum yapan erkek personele ise,  isteği üzerine beş gün ücretli izin verilir.

Evlenme İzni
Madde 23 - Personele isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde 10 gün; çocuğunun evlenmesi halinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

Ölüm İzni
Madde 24 - Personele isteği üzerine, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün ücretli izin verilir.  Ölüm Eskişehir dışında olmuşsa, beş günlük izin süresine iki gün yol izni eklenir.

Mazeret izni
Madde 25 - Yukarıda belirtilen hallerden başka, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle personele 10 gün izin verilebilir.  Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir.  Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin, yıllık izinden düşülür.

Ücretsiz izin
Madde 26 -  Uzun süreli bir hastalığa yakalanan yakınının bakımını üstlenmek zorunda olunması,  doğum sonrası yasal izninin bitimi nedeniyle çocuğuna bakacak kimsenin bulunmaması gibi zorunlu  mazeretleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek personele 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
Ücretsiz izinde geçen süre, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.  Bu süre zarfında personele aylık ücret, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılmaz.

İzinden Çağrılma
Madde 27 - Oda Başkanı veya Sekreteri, gerekli hallerde personeli izinden geri çağırabilirler.  Bu durumda personel açısından oluşabilecek herhangi bir maddi kayıp, Oda tarafından karşılanır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Hizmette kalite

Madde 28 -   Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası,  hedeflediği kaliteli hizmetin;  sürekli kendini yenileyen, araştıran, yeni öneriler getiren;  hizmet sunumunda istekli ve güler yüzlü,  üyelerin yasal taleplerinin yerine getirilmesinde gerekli her türlü yardım ve kolaylığı sağlayan; iş arkadaşları ile uyumlu, çevresine saygılı personel ile sağlanacağını kabul eder.

Görevlerin yerine getirilmesi
Madde 29 - Personel, kendisine verilen görevleri, Odanın işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği işlem ve sorumlulukları, Odanın teamül ve mevzuatına uygun olarak ve Odanın genel hedef ve politikalarını, saygınlığını, güvene dayanan çalışma ilkesini gözeterek,  yukarıda sıralanan hizmette kalite ilkeleri  doğrultusunda  yerine getirmek durumundadır.
Bu çerçevede personel, üyelerle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde saygılı ve güler yüzlü olmak, işlemleri sürat, kolaylık ve eşitlikle yapmak zorundadır.  Çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinde de aynı esaslara uymak durumundadır.
Emirlerin uygulanması

Madde 30 - Personel, yasaların ve Oda içi düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri dikkate almak koşuluyla, çalışmaları esnasında üstlerinin verdikleri emirleri noksansız olarak uygulamakla yükümlüdür.
Verilen emirlerin yasalara, ilgili mevzuata aykırı veya Odaya zararlı olduğu kanısına varılması halinde, bu konudaki görüşünü emri veren üstüne bildirir.  Buna rağmen emri veren üst sorumluluğu kendi üzerine alarak emri yazılı olarak yinelerse, konu suç teşkil etmemek kaydıyla bu emir yerine getirilir ve durum emri alan personel tarafından, emri verenin bir üstüne bildirilir.

Öğrenme ve bilme zorunluluğu
Madde 31 - Personel yaptığı işle ilgili yasa ve yönetmelikleri,  Oda İçi Yönerge ve duyuruları okuyup öğrenmek ve yaptığı işin hukuki ve teknik yönünü bilmek durumundadır.

İş tanımı ve iş değişikliği
Madde 32 -  Her personelin yapacağı işler önceden belirlenmekle birlikte,  Oda işlerinin bir ekip çalışması anlayışı içerisinde birlikte yürütülmesi asıldır.  Bu nedenle personel,  işin gerektirmesi veya amirlerince istenilmesi halinde,  iş arkadaşının görev alanına giren işleri de yapmak veya ona yardım etmek durumundadır.
İşbirliği ve yardımlaşmanın bir gereği olan bu tür değişiklikler haricinde;  personeli rencide edecek bir görünüm veren, ceza niteliğinde iş değişikliği yapılamaz.

İşe devam zorunluluğu
Madde 33 - Personel, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür.  İş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamaz.  Önceden bildirilen zorunlu nedenlerin varlığı halinde,  alışkanlık haline getirilmemesi koşuluyla, geç gelme veya erken çıkma isteklerinin  anlayışla karşılanması öngörülür.
Personel, işe gelmeme veya geç kalma durumunda özrünü belirterek, amirine mümkün olan ilk fırsatta  haber vermek zorundadır.  Özrün kabul edilip edilmemesi amirinin  takdirindedir.
Önceden haber verilmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan devamsızlık halinde personel hakkında disiplin kovuşturması açılır.

Başka işte çalışmama
Madde 34 - İşverenin izni ve onayı olmadan bir başka işte çalışılması, iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz..

Sır saklama
Madde 35 - Gizlilik derecesi taşıyan bilgi ve belgeler ile işverenin açıklanmasını istemediği veya açıklanmasının sakıncalı olacağı işin gereğinden anlaşılan bilgi ve belgelerin her ne şekilde olursa olsun açıklanmaması gerekir.

Hasar ve zarardan sorumluluk
Madde 36 - Personel,  kendi kusuru ile sebep olduğu hasar, kayıp ve zarardan sorumludur.

Giyim ve görünüm
Madde 37 - Personelin giyimi, kuşamı, saç biçimi  ve makyajı,  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Oda'nın konumu ile bağdaşır tarzda olmak üzere;   temiz, özenli, düzgün, ağırbaşlı  ve abartısız olmalıdır.

Hastalık halinde yapılacak işlem

Madde 38 -  İşyerinde veya evinde hastalanan personel veya bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri hakkında Sosyal Sigortalar mevzuatına göre işlem yapılır.
Hastalık nedeniyle sağlık raporu alan personel,  aynı gün  Oda Yönetimini bilgilendirmek ve raporunu mümkün olan en kısa zamanda Odaya iletmek  zorundadır.

ÜCRETLER  VE YOLLUKLAR

Ücret Sistemi

Madde 39 - İşyerinde maktu aylık ücret sistemi uygulanır.  Ücretler,  aylık maktu net olarak tespit edilir ve hesaplanacak brüt tutarı üzerinden bordrolaştırılır.

Ücretin Ödenmesi ve Avans
Madde 40 - Personel ücretleri,  izleyen ayın ilk beş günü içinde nakden veya personel adına açılacak banka hesabına ödenir.
Personelin istemesi halinde, çalışılan ayın ilk yarısı geçtikten sonraki günlerde,  aylık ücretinin yarısını geçmemek üzere avans verilir.

Ücret artışları
Madde 41 - Ücret artışı yapılırken, bir önceki artış tarihinden sonra gerçekleşen enflasyon oranı, asgari ücrette ve kamu personelinin maaşlarında meydana gelen değişiklikler;  işverenin ekonomik ve mali durumu ile bir önceki döneme ait Değerlendirme Raporundaki puanları  dikkate alınır.

Raporlu olunan sürede ücret
Madde 42 - Maktu aylıkla çalıştırılan personelin,  istirahatlı olduğu dönemlerde ücreti tam olarak ödenir. Ancak personel,  SSK'dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği tutarındaki meblağı  işverene ödemekle  yükümlüdür.

Fazla Çalışma Ücreti
Madde 43 - Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı, haftalık 45 saatlik çalışma düzeninde: (Aylık ücret 30'a bölünerek günlük ücret; günlük ücret 7,5'a bölünerek saatlik ücret; saatlik ücret 1,5 ile çarpılmak suretiyle) hesaplanır.
Personelin aylık ücretinin, yasal aylık fazla çalışma ücreti de içinde olmak üzere tespit edilmesi  mümkündür.  Bu takdirde personelin rızasının alınması gerekir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, tatil yapmayarak çalışan personele, çalışılan  her gün için ayrıca bir günlük ücreti tutarında ödeme yapılır.
Bir günlük ulusal bayram ve genel tatil ücreti, aylık ücretin 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Hafta Tatili Ücreti

Madde 45 -  Hafta tatilinde çalışmayarak tatil yapan personele, aylık ücreti tam olarak ödenir.
Hafta tatili yapmadan çalıştırılan personele, bu günlere ait çalışması karşılığında bir günlük ücretinin % 50 fazlası tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Çalışılan hafta tatili  ücreti;  aylık ücretin 1/30'unun 1,5 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Geçici Görev Yolluğu
Madde 46 - Geçici olarak Eskişehir dışında görevlendirilen personelin, -Oda Sekreterinin belirleyeceği ölçüler dahilinde yapacağı-  gerçek masrafları,  fatura veya diğer gider belgeleri karşılığında ödenir.
Personele Seyahat öncesinde  yeteri kadar geçici görev yolluk avansı verilir.

SOSYAL YARDIMLAR

Yemek Yardımı

Madde 47 - Çalışılan günler için personele, Yönetim Kurulunca belirlenecek  miktarda  yemek bileti veya yemek ücreti verebilir.

Ulaşım Yardımı
Madde 48 -  Oda lojmanında oturmayan ve işyerine vasıta ile gidip gelmesi gereken personele, çalışılan günler için,  şehir içi otobüs bilet ücretleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ulaşım yardımı yapılabilir.

Evlenme Yardımı
Madde 49 - Evlenen personele bir aylık net ücreti tutarında evlenme yardımı yapılabilir. Evlenen personelin her ikisi de Odada çalışıyorsa, bu yardım sadece birine yapılır.

Doğum Yardımı
Madde 50 - Kendisi veya eşi doğum yapan personele, bir aylık net ücretinin yarısı  tutarında  doğum yardımı yapılabilir.

Ölüm Yardımı
Madde 51 - Oda personelinden devlet hizmetinde çalışmayan eşi veya birlikte oturduğu ve geçimini sağladığı çocuğu ölenlere bir aylıkları tutarında;  personelin ölümü halinde sağlığında bildiri ile  gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar da yoksa ana ve babasına, net aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılabilir.

Giyim Yardımı
Madde 52 - Yardımcı personele; yılda 1 takım elbise, 2 gömlek, 1 kravat, 1 çift ayakkabı, iki çift çorap; üç yılda bir kaban veya palto/pardösü alınabilir.  İşyerinde giyilmek amacıyla alınan bu giyecekler, "iş elbisesi" niteliğinde olup,  ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Diğer Sosyal Yardımlar
Madde 53 -  Yönetim Kurulu, şimdiden kestirilemeyen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda, yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, personelin birine veya tamamına, bir defaya mahsus veya devamlı surette sosyal yardımda bulunulmasına karar verebilir.

Cenaze Giderleri
Madde 54 - Personelin ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) Oda tarafından karşılanabilir.

SİCİLLER

Personel sicil numarası ve kimlik cüzdanı

Madde 55 - Her personele bir işyeri sicil numarası verilir ve  kimlik cüzdanı düzenlenir.

Sicil ve özlük dosyası
Madde 56 - Çalıştırılan her personel için bir sicil ve bir de özlük dosyası düzenlenir.  Sicil dosyasında, personelin işe alınması sırasında istenen bilgi ve belgeler, hizmet süresi içinde verilen ve düzenlenen  değerlendirme raporları, ödül ve takdirnameler; disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları ile ilgili yazışmalar ve benzeri diğer belgeler;
Özlük dosyasında;  personelin özlük haklarına ilişkin bilgi ve belgeler;  saklanır.
 Ayrıca bu dosyalarda, personelin kimlik bilgilerinin yanında,  ilgili mevzuat ve bu Yönerge gereği düzenlenmesi gereken  her türlü belge ve kayıtların  saklanması zorunludur.
Sicil dosyaları,  Oda Sekreterince muhafaza edilir.

Sicil Amirleri
Madde 57 -  Memurlar ve Yardımcı Personel için;  1. derece sicil amiri Genel İdare Müdürü, 2. derece sicil amiri Oda Sekreteridir.
Genel İdare Müdürü için; 1. derece sicil amiri Oda Sekreteri, 2. derece sicil amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Değerlendirme (Sicil) Raporları

Madde 58 -Örneği Yönergeye ekli, Değerlendirme Raporları; sicil amirleri tarafından 1 Ocak- 30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aralık dönemlerine ilişkin olmak üzere yılda iki kez düzenlenir. (Örnek: 2)
Değerlendirme raporlarındaki not ortalaması 100 üzerinden 70 ve daha yukarı olanlar olumlu; 69 ve daha az olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

Personelin uyarılmaları ve itiraz hakları
Madde 59 - Personelin yetersizlikleri halinde değerlendirme raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile Oda Sekreteri tarafından kendilerine bildirilir.
Uyarı yazısına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.  İtiraz hakkında verilecek karar,  15 gün içinde ilgiliye bildirilir.

Olumsuz rapor ( sicil )

Madde 60 - Olumsuz sicil alan ve düzeleceği yönünde umut vaat etmeyen personelin görevine, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile son verilebilir.

TAKDİR VE ÖDÜLLENDİRME

Teşekkür

Madde 61 - Çalışmaları ile Oda adına olumlu gelişmeler sağlayan  ilgili personele Oda adına memnuniyetin yazılı olarak bildirilmesidir.   Teşekkür yazısının bir örneği  personelin sicil dosyasına konulur.

Takdirname
Madde 62  - Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan personele takdirname verilebilir.  Takdirnameler, personelin sicil dosyasına  işlenir.

İkramiye

Madde 63 - Personele, yılda iki aylık ücreti tutarını geçmemek üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği zaman ve miktarlarda ikramiye verilebilir.
Hangi personele ne miktarda ikramiye verileceği, Değerlendirme Raporlarındaki puanları  da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.
Olumsuz rapor (sicil)  alan personele, izleyen 6 aylık dönem için  ikramiye verilmez.
Kanunen çalışılmış gibi sayılan haller hariç olmak üzere, ikramiye verilen dönemde tam çalışmayan personele,  fiili hizmeti ile orantılı olmak üzere (kısıt) ödeme yapılır.

Ödül
Madde  64 - Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Oda personeline,  Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine, bir takvim yılı içinde bir aylığı tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir.  Ödül verildiği, personelin sicil dosyasına işlenir.

Takdir, Teşekkür ve Ödüllendirmede Uygulanacak Esaslar
Madde 65 - Takdir, Teşekkür  ve Ödüllendirilmesi istenen personel, Genel İdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine teklif edilir.  Oda Sekreterince de olumlu karşılanan teklif, Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Genel İdare Müdürü için teklif, Oda Sekreteri tarafından yapılır.

DİSİPLİN İŞLERİ

Disiplin cezaları

Madde 66 - Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Odanın yetkili makamlarının yasal talimatlarının emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.
Cezaların uygulanması sırasında,  aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulur:
. Suç sayılan eylem ve davranışın Oda bünyesinde meydana getirdiği olumsuzluğun önem derecesi,
. Eylem ve davranışı yapan personelin görevi, Odadaki hizmet süresi, tutum ve davranışları ile kişiliği hakkındaki genel düşünce,
. Eylem ve davranışın nedenleri

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak eylem ve davranışlar
Madde 67 - Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29. maddesinin ikinci paragrafında yer alan, "Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü gereğince;  göndermede bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 124. maddesindeki düzenlemeler  ve bu maddenin, "Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır" biçimindeki fıkrası gereği İş Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle,  Odanın yapısı ve konumu da dikkate alınarak tespit edilen,  personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
A - Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak;
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek;
c) Oda Yönetimi tarafından belirlenen tasarruf  önlemlerine uymamak,
d) Oda personeline yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
e) Görevine, üyelere veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
f) Belirlenen giyim - kuşam hükümlerine uymamak,
g) Görevin işbirliği ve uyum  içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
B - Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır :
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda Yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak;
b) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
c) Hizmet dışında Oda Personelinin  itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak;
d)  Odaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
e) Odaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyaya zarar vermek,  kaybetmek,
f) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele, Oda üyesi YMM'lere  ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak;
g) İş arkadaşlarına, Oda üyelerine  ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak;
h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, internette ahlak dışı sitelere girmek,
i) Verilen talimatlara  itiraz etmek,
j) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
k) Odanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

C - Aylıktan kesme: Personelin, net ücretinin 3 günlük tutarını aşmamak üzere aylığından kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır :
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Odaya ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak;
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Hizmet içinde Oda Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

D - İşten çıkarma:  İş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak işverence tek yanlı feshedilmesidir.
İşten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, uyuşturucu madde kullanmak,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Hırsızlık yapmak, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,
e) Amirine, mahiyetindekilere veya iş arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
f) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
g) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, belgelerde sahtecilik yapmak,
h) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,
i) Başka işyerinde çalışmak veya işverenin bilgisi olmadan kazanç getirici faaliyette bulunmak,
j) Görevin yerine getirilmesinde ayırımcılık yapmak, üyelerin ve diğer kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
k) Gizli veya açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Yönetim Kurulu üyelerine, amirine, mahiyetindekilere, iş arkadaşlarına, Oda üyelerine veya iş sahiplerine hakarette bulunmak, bunları tehdit etmek, fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,
m) İşveren ve işveren vekili  yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, yahut işveren ve vekili hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) İşi yavaşlatma, engelleme, boykot, yasa dışı  grev gibi eylemlerde bulunmak,
p) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Odaya getirmek, Odanın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
q) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
r) Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
s) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
t) İş Sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde, bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltmak,
İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun, işverene bildirimsiz fesih hakkı tanıyan, yukarıdaki maddede sayılan fiiller ve haller dışındaki  hükümleri saklıdır.

Disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışların tekrarlanması
Madde 68 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylem veya davranışın tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.  Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve "iyi" veya "çok iyi" derecede sicil (Değerlendirme Raporu) alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
Madde 69 - Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29. maddesinin son fıkrası uyarınca, disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu'na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.
İşten çıkarma cezası, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.

Savunma hakkı
Madde 70  - Oda personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Verilen süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Odanın dava açma hakkı

Madde 71 -  Oda Yönetimi, disiplin cezalarından ayrı olarak, suç işlediği kanaatine vardığı  personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceği gibi, tazminat davaları açabilme hakkına da sahiptir.

Ceza kovuşturması  ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
Madde 72 - Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.  Personelin Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Disiplin cezalarının  uygulanması

Madde 73 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşından uygulanır.  Ceza olarak kesilen para, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu amaçla açılmış bulunan hesaba gönderilir.
Odaya ait demirbaş, araç ve gereçlerin hasara veya kayba uğratılması ve devamsızlık hallerinde disiplin cezası verilmiş olması;   hasara ve kayba uğratılan malların tazminine ve çalışılmayan günler için ücretten kesinti yapılmasına  engel değildir.

İŞ  SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Sözleşmenin sona ermesi

Madde 74 - İş sözleşmesi, personelin ölümü, emekliye ayrılması veya tarafların feshetmesi ile sona erer.  Belirli süreli iş sözleşmesi,  sözleşmenin uzatılacağının işveren tarafından 15 gün önceden ihbar edilmemesi halinde, sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer.  Ancak, işveren bildirimsiz fesih hakkının doğduğu hallerde, sözleşmeyi sürenin bitmesini beklemeden sona erdirebilir.

Bildirimli fesih
Madde 75 - Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bildirim süreleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan personel için 2 hafta,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan personel için 4 hafta,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan personel için 6 hafta,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş personel için 8 hafta,
Olarak uygulanır.

Bildirim sürelerine uyulmaması halinde, İş Kanununda öngörülen tazminat, yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak hesaplanıp  ödenir. İş arama izni ve  bildirimli fesih ile ilgili diğer konularda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Derhal fesih

Madde 76 - İşveren, gerek bu Yönergede yazılı "işten çıkarma" cezasını gerektiren durumlarda, gerekse İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda yazılı olup da,  "İşten çıkarma" cezaları arasında sayılmayan haklı sebeplerin varlığı halinde, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.

Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Madde 77 - Derhal fesih hakkının doğduğu hallerde fesih yetkisi, İş Kanununda belirtilen hak düşürücü süre içinde kullanılır.

Fesihten sonra devir teslim
Madde 78 -  Personel, işten ayrılırken kendisine tevdi ve teslim edilmiş olan Oda demirbaşları ile mallarını yetkililere teslim etmekle yükümlüdür.

Kıdem Tazminatı
Madde 79 -  Kıdem tazminatına hak kazanılması, kıdem tazminatına esas hizmet, ücret, kıdem tazminatının ödenmesi konularında İş Kanunu hükümleri uygulanır.  Ancak, İş Kanununda her bir yıllık hizmet karşılığında, 30 günlük ücret tutarında hesaplanacağı belirtilen kıdem tazminatı, oda personeli için 35 günlük ücreti tutarında hesaplanır.  Bu şekilde bulunan bir yıllık hizmet karşılığı kıdem tazminatı tutarı,  yasada öngörülen  yıllık sınırlamayı geçemez.

Çalışma Belgesi
Madde 80 - İşten ayrılan personele, çalıştığı süreyi ve son görevini gösteren çalışma belgesi verilir.

SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte düzenlenmeyen konular

Madde 81 - Yönergede düzenlenmeyen konularda, İş Kanunu hükümleri uygulanır..

İş Yasasında yapılacak değişikliklerin iş sözleşmelerine etkisi
Madde 82 - Bu Yönergeyle düzenlenen konularla ilgili olarak, İş Kanunlarında yapılacak değişiklikler ile personel yararına daha elverişli haklar tanınması halinde, Kanun hükümleri uygulanır.

Yönergenin niteliği

Madde 83 -  Personel Yönergesi, süresi belirsiz sürekli iş sözleşmelerinin  eki niteliğindedir. Süresi belirli ya da kısmi süreli iş sözleşmelerinde, bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı veya hangi hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 84 - Personel Yönetmeliği, Genel Kurulun kabulü ile  yürürlüğe girer.
Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.


(Örnek : 1)
ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İŞ İSTEK FORMU
KİMLİK  BİLDİRİMİ
Kimlik Bilgileri  Nüfusta Kayıtlı Olduğu  Nüfus Cüzdanının
Adı      İl    Seri No
Soyadı      İlçe     No
Baba Adı    Köy      Verildiği Yer
Doğum Yeri     Mahalle     Veriliş Nedeni
Doğum Tarihi      Cilt No     Kayıt No
Ana Adı     Aile Sıra No      Veriliş Tarihi
Vatandaşlık Numarası       Sıra No     Kan Grubu
ADRES VE TELEFON BİLDİRİMİ
Ev Adresi..........................
İş Adresi.............................
Telefon / Cep Telefonu......
Faks....................................
e mail adresi......................
ÖĞRENİM BİLDİRİMİ
Öğrenim Gördüğü Okulun Adı Öğrenim Dönemi Okulun Bulunduğu Yer
(İl, İlçe, Köy)   Diploma Derecesi
1- .....................................................
2- .....................................................
3 - ....................................................
4-......................................................


AİLE BİLDİRİMİ
Yakınlığı   Adı Soyadı  Doğum Tarihi   Eğitim Düzeyi  İşi   Adresi
1 - Anne
2 - Baba
3 - Eş
4 - Çocuk
5 - Çocuk
6 - Çocuk
7 - Çocuk


ÇALIŞMA YAŞAMI BİLDİRİMİ
Çalıştığı İşyerleri  Adresi   İşyerindeki Pozisyonu   Çalışma Süresi Ayrılma Sebebi
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

BİLGİ, BECERİ VE YETENEK BİLDİRİMİ
Bildiği Yabancı Dil  Yabancı Dil Seviyesi
(Az, İyi, Çok İyi)   Muhasebe ve Maliye Bilgisi
(Az, İyi, Çok İyi)   SM veya SMMM ruhsatı
(Var, Yok)  Kullandığı Bilgisayar Programları
1 -....................          1 - .......................
2 - ...................          2 - .........................
3 - ..................           3 - .........................

Diğer Beceriler : >  1 - .......................   2 - ......................... 3 - ................ 4 - ..........................
REFERANS BİLDİRİMİ
Referans Gösterilenin Adı ve Soyadı Görevi   Yakınlık Derecesi Adres ve Telefonları
1 - ....................................
2 - ...................................
3 - ...................................
4 - ...................................


(Örnek: 2)

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
PERSONEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Adı ve Soyadı  :...................... Giriş Tarihi :.................................
Görevi         :...................... Maaşı         :.................................
Değerlendirme Dönemi  :......Ortalama Puanı ...........................

DEĞERLENDİRME PUANLARI
100 - 85   ÇOK İYİ
84 - 70     İYİ
69 - 55     VASAT
54 - 40     ZAYIF
39 -           ÇOK ZAYIF


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Genel İdare Müdürünün Değerlendirmesi  Oda Sekreterinin Değerlendirmesi Genel Başkanın Değerlendirmesi
A - PERFORMANS (30)
. İş bilgisi ve becerisi (6)
. Görevi eksiksiz ve zamanında bitirebilme (6)
. Yaptığı işin niteliği (4)
. Zor koşullarda çalışma yeteneği (3)
. İş Birliği Potansiyeli   (4)
. Verimlilik ve çalışma kalitesi (4)
. Kullandığı araç-gerece  özen gösterme (3)

B - DAVRANIŞ (25)
. Çalışma heyecanı (5)
. Üyelerle ilişkileri (5)
. İş arkadaşları ile ilişkileri ve yardımlaşma (5)
. Değişme ve eleştiri kabul edebilme yeteneği (5)
. Amirlerine bağlılık ve uyumu (5)

C - KİŞİSEL NİTELİKLER (25)
. Güvenirlik (5)
. Ahlaki seviye (5)
. Kişisel bakım ve temizlik (4)
. Araştırmacılık (4)
. Güncel olaylara ilgi (4)
. İşine dönük merak ve sevgi (3)

D - GELİŞME KAPASİTESİ (10)
. İnisiyatif kullanma potansiyeli (4)
. Liderlik edebilme potansiyeli (3)
. Organizasyon yeteneği (3)

E -EĞİTİMDEN YARARLANMA DERECESİ (10)
. Eğitime Gösterdiği İlgi  (3)
. Eğitimi Algılama Derecesi (3)
. Eğitimin Yaptığı İşe Etkisi (4)
                                     TOPLAM PUAN
NOT:  Bu form, Genel İdare Müdürü için Oda Sekreteri ve Genel Başkan tarafından; diğer personel için Genel İdare Müdürü ve Oda Sekreteri tarafından,   yılda iki  kez 30 Haziran ve 31  Aralık tarihleri  itibariyle düzenlenir.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER :
(Genel İdare Müdürü)  …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
(Oda Sekreteri)  …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
(Genel Başkan)  …………………………………………………………………………...
……………….…………………………………………………………………………….
 (Verilen Eğitim Konusu/Konuları).......................................................................................
...............................................................................................................................................


GENEL İDARE MÜDÜRÜ     ODA SEKRETERİ      GENEL BAŞKAN


(Örnek: 3)
ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN FORMU
İzin Talep Tarihi
Sicil No
Adı ve Soyadı
Unvanı
Toplam İzin Süresi         ………. Gün
Talep Edilen İzin Süresi   ………  Gün
Ücretsiz Yol İzni ……….  Gün
İznin Başlama Tarihi          ……./……./………
İznin Bitiş Tarihi               ……./……./………
Göreve Dönüş Tarihi           ……./……./………
Kalan İzin Süresi                ………  Gün
İzin Sırasında Haberleşme Adresi ve Telefonları
İznini Geçireceği Yer
Yukarıda belirtilen tarihler arasında …………… iş günü  yıllık ücretli izin ve ………… gün ücretsiz yol izni verilmesini arz ederim.

                                                       Personel İmza :……………
İstenilen tarihler arasında izne ayrılması uygundur.   …./…./……..

                                                        Oda Sekreteri: ...................