ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ ÖN İNCELEMENİN USUL VE ESASLARI İLE KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASININ USULÜ HAKKINDA ODA İÇİ YÖNERGESİ


BÖLÜM I
GENEL DÜZENLEMELER

Tanımlar

Madde 1  - Bu yönergede geçen ;

 • Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
 • Bakanlık : Maliye Bakanlığını,
 • İlgili kurum ve kuruluşlar :  YMM hakkında ihbar, şikayet veya disiplin kovuşturması isteminde bulunan, Maliye Bakanlığı dışındaki  Bakanlık, genel müdürlük, kurul, kurum ve  kuruluşları,
 • Ana Yönetmelik : 31.10.2000 gün ve 24216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği;
 • İç Yönerge : Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili Ön İncelemenin Usul ve Esasları ile Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda İçi Yönergesi,
 • Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
 • Oda : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasını,
 • Genel Kurul : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu,
 • Yönetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu,
 • Disiplin Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu,
 • Meslek Mensubu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavirleri,

İfade eder.

Amaç, Kapsam, Dayanak
Madde 2 -  Bu yönerge, Kanun ve Ana Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim Kurulu veya üyeleri tarafından yapılacak ön incelemenin usul ve esasları ile disiplin cezalarının uygulanması usullerinin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12. maddesinin (i) bendi ve 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 20.maddesiyle eklenen EK MADDE 1'İN verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Yönerge, ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması isteklerinin ulaştığı tarihte Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının üyesi bulunan  Yeminli Mali Müşavirler ile İstifa veya diğer nedenlerle sonradan üyelik kaydı silinse dahi, disiplin kovuşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda Üyesi bulunanları kapsar.
Vefat eden meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması yapılamayacağı gibi;   başlatılmış olan disiplin kovuşturması da işlemden kaldırılır.

BÖLÜM II
DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ ÖN İNCELEME

İhbar, şikayet ve istekler hakkındaki ilk işlemler

Madde 3 -  Yetkili Mercilerden GİZLİDİR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa süre  içinde Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur.  Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine "Tarafımdan açıldı" meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır.  Oda Sekreteri bu yetkisini Genel İdare Müdürüne devredebilir.
Sözlü ihbar ve şikayetlerin işleme konulabilmesi için, şikayetçinin açık kimliği ve adresi, ihbar ve şikayet olunan meslek mensubunun kimliği, şikayet konusu ve maddi olaylar ile tarihinin bir tutanakla tespit edilmesi ve tutanağın Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile şikayetçi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ön İnceleme Yetkisi ve Görevlendirme
Madde 4 - Yönetim Kurulu,  üyeleri hakkındaki ihbar ve şikayetler ile disiplin kovuşturması isteklerini; ihbar, şikayet veya isteğin Odaya ulaşmasından sonra gelen  ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşerek karara bağlayabileceği gibi, bu konuda ön inceleme yapmak üzere bir veya birkaç üyeyi görevlendirebilir.
Yönetim Kurulunca oy birliği ile yetkili kılınması halinde Oda Başkanı,  ihbar, şikayet veya istemin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını ön inceleme yapmak üzere görevlendirir.
Görevlendirme yazı ile olur.  Yazı ve eki dosya imza karşılığında ön inceleme ile görevlendirilen üyeye verilir.

Değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler
Madde 5  - a) İsim, adres ve imza içermeyen  ihbar ve şikayetler ile konunun  ve maddi olayların belirtilmediği ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.   Ancak, Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapılması kararı alabilir.
b) Gelirler Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı veya ilgili Genel Müdürlüğün onayı olmadan Defterdarlıklar, Vergi Daireleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları, SSK Şube ve İl Müdürlükleri ile diğer kurumların Bölge, İl ve Şube Müdürlükleri tarafından;
 İlgili Bakanlık veya bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün onayı olmadan, Teftiş ve Denetim kurullarınca veya müfettiş ve denetim elemanları tarafından;
Yapılan ihbar ve şikayetler ile  disiplin kovuşturması istekleri işleme konulmadan iade edilir.
c) CMUK veya HUMK uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca veya Mahkemelerce bilirkişi olarak görevlendirilen YMM'lerin düzenledikleri "bilirkişi raporları" nedeniyle, davanın taraflarınca  haklarında  ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkında,  söz konusu raporların görevlendiren merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin kovuşturması yapılmaz.
Görülmekte olan bir davanın taraflarınca istenilmesi üzerine düzenlenen "özel amaçlı raporlar" nedeniyle haklarında ihbar ve şikayette bulunulan YMM'ler ile ilgili olarak,  hakimin herhangi bir mütalaa ile bağlı olmaması ve delilleri serbestçe takdir yetkisinin bulunması nedeniyle, -yargılama safhasında verilen yazılı görüşün yargı kararıyla çelişmesi halinde dahi-, hakkında ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkındaki  disiplin kovuşturması talepleri işleme konulmaz.
Ancak, Oda Yönetim Kurulu, işlem ve olayın özelliğine göre ihbar ve şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Disiplin kovuşturması talepleri hakkında alınan kararlar hakkında, -disiplin kovuşturmalarının gizliliği ilkesi de gözetilmek suretiyle- ihbar ve şikayette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.

Ön İnceleme Süresi
Madde 6 -  Yönetim Kurulu veya Oda Başkanı tarafından ön inceleme yapmak üzere görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, bu incelemeyi görevlendirildikleri tarihten itibaren en çok iki ay içinde tamamlayarak düzenleyeceği raporu, Yönetim kuruluna sunmak zorundadır.
Bu iki aylık süre, ihbar ve şikayet ile ilgili dosyanın ön inceleme yapılması için gerekli olan bilgi ve belge eksiklerinin Oda kanalıyla giderilerek ön inceleme ile görevli Üyeye ulaştığı tarihten başlar.

Ön İnceleme Yöntemi ve Savunma Alınması
Madde 7 - Ön inceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, Ana Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen her türlü inceleme ve araştırmayı yapmak, delilleri toplamak,  taraflardan ek bilgi ve savunma istemek, gerekli gördüğü defter ve belgeleri, YMM'nin inceleme notlarını istemek ve incelemek, gerekli gördüğü kimselerin ifadesini almak yetkisini haizdir.
Taraflardan istenilen bilgi, belge ve savunma için 15 günlük süre verilir.  İlgilinin yazılı talebi üzerine bu süre 7 gün uzatılabilir.  Görevli üye, hakkında ihbar veya şikayette bulunulan meslek mensubuna tanıdığı süre dolana kadar veya bu sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadesini alabilir ve gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.
Savunma yazılı olarak istenir ve bu yazıda kişiye isnat edilen suç açıkça belirtilir.  Savunma istem yazıları iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir ve meslek mensubunun tebligatı aldığına dair belge mutlaka disiplin dosyasına konulur.  Bu yolda tebligat yapılamadığı takdirde Ana Yönetmeliğin 34. maddesi hükümleri uygulanır. Savunmanın yazılı olarak verilmesi esastır.   Meslek mensubu tarafından yazılı savunma verilmediği takdirde bu husus da belgelenerek soruşturmaya devam edilir.

Ön İnceleme Raporu
Madde 8 - Düzenlenecek ön inceleme raporunda, incelemenin dayanağı, incelemenin konusu, incelemeye konu olayın gelişimi, YMM'nin savunması,  alınan ifadeler ve edinilen diğer bilgiler, değerlendirme ve sonuç ve kanaat  bölümlerine yer verilir.
Ön İnceleme Raporu  "GİZLİDİR" kaydı ile iki nüsha olarak düzenlenip Oda Sekreterine teslim edilir.   Teslim tarihini izleyen ilk Yönetim Kurulu gündemine alınan rapordan yeteri kadar çoğaltılarak, kapalı zarf içinde gündem ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

Disiplin kovuşturması yapılmayacak haller
Madde 9 - Aşağıdaki hallerde meslek mensubu hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz.

a) Bakanlığın Genel Tebliğ, iç genelge veya münferit muktezaları ile belirlemiş olduğu görüşlerden farklı bir görüş çerçevesinde işlem yapmakla beraber, bu hususun düzenlenen tasdik raporunda açıkça belirtilmesi,
b) Bakanlık görüşü ile konuya ilişkin yargı kararlarının farklı olması halinde, yargı kararına göre işlem yapılması ve bu hususun raporda belirtilmesi,
c) Matrah ve vergi farkının, İdarenin Genel Tebliğ ile görüşünü açıkça belirlemediği ve farklı yorumlamaya müsait konulardan doğması,
ç) Matrah ve vergi farkının, kasıt oluşturması mümkün olmayacak derecede veya ihmal yönünden kovuşturmayı gerektirmeyecek ölçüde küçük ve önemsiz olması,
d) Vergi farkının, Katma Değer Vergisi İadesi hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin) % 10 'undan (% 10 dahil) daha az olması,
e) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılarak tespit edilen vergi farkının, beyan edilen veya iadesi talep edilen (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan) verginin % 5'ini aşmaması,
f)  İnceleme talep edilen işlemlerin, tasdik konusunun ve kapsamının dışında kalması,
g) Oda Yönetim Kurulunca benimsenerek üyelere duyurulan ve Oda bünyesinde kurulan yetkili komisyonlarca oluşturulan görüşler çerçevesinde işlem yapılması ve bu hususun düzenlenen raporda açıkça belirtilmesi;

YMM hakkında, yukarıda sayılan hallerden hangisine göre disiplin kovuşturmasına gerek görülmediği hususu, düzenlenecek ön inceleme raporunda açıkça belirtilir.

Ön İnceleme Raporunun Görüşülüp karara bağlanması
Madde 10 -  Hazırlanan ön inceleme raporu,  verildiği tarihi izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınarak görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması taleplerinin görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
Ancak Yönetim Kurulu, ön inceleme raporunu eksik görür veya ön incelemenin derinleştirilmesini isterse; tespit edeceği eksikliklerin giderilmesi veya belirlediği konularda incelemenin derinleştirilmesi için, aynı veya başka bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir.  Bu takdirde çalışmanın, Yönetim Kurulunca verilecek en çok 20 günlük ek  süre içinde tamamlanarak  hazırlanacak raporun Yönetim Kuruluna sunulması zorunludur.
Ön inceleme için tanınan toplam süre, ihbar, şikayet ve istek tarihinden itibaren 3 ayı geçemez.

Karar sonrası yapılacak işlemler
Madde 11 - Yönetim Kurulu tarafından şikayet konusu hakkında disiplin kovuşturmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde,  alınan kararın meslek mensubuna ve şikayetçiye karar tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.  Şikayetçinin bu karara itirazı üzerine  Birlik Disiplin Kurulunca kovuşturma açılması yönünde karar verildiği takdirde, dosya Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Yönetim Kurulunca hakkında ön inceleme yapılan üyenin Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiği takdirde, ön inceleme raporu ile ekleri gereği yapılmak üzere derhal Disiplin Kuruluna gönderilir.

Ön İncelemede Gizlilik İlkesi
Madde 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel İdare Müdürü ve tüm Oda personeli, yapılan ihbar, şikayet ve disiplin kovuşturması istekleri ile ilgili olarak tümüyle gizlilik anlayışı içinde hareket etmek, Yönetim Kurulu üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürebilecek her türlü davranış ve ilişkiden kaçınmak zorundadırlar.
Hakkında ihbar,  şikayet  veya disiplin kovuşturması talebinde bulunulan Üye ile temas ve görüşmelerin yalnızca ön inceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülmesi asıldır.  Bu konuda Başkan ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yapılabilecek başvurular, hiçbir yorum veya görüş belirtilmeksizin ön inceleme ile görevlendirilen üyeye yönlendirilir.

Başlatılan disiplin soruşturmasının bekletilmesi
Madde 13 - Disiplin işlem ve kararına konu olacak bir eylem ve işlemde bulunmuş meslek mensubu hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise; durum ön inceleme raporunda belirtilerek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir ve Kurul'un alacağı karara göre işlem yapılır.
Şu kadar ki, Savcılığa suç duyurusunda bulunulması veya Cumhuriyet Savcılığında hazırlık soruşturmasına başlanılması ya da   ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezaların kaldırılmasına ilişkin olarak dava açılmış olması,  disiplin soruşturma ve kovuşturmasını durdurmaz.


BÖLÜM III
KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

Disiplin cezalarının bildirilmesi

Madde 14 -   Oda Disiplin Kurulu Kararlarının onaylı birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.  Duyuru yapılan ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri alırlar.
Disiplin cezaları, meslek mensubunun dosyasında saklanır.  Disiplin dosyalarının muhafazası Genel İdare Müdürünün sorumluluğundadır.

Disiplin kurulu kararlarına itiraz halinde yapılacak işlemler
Madde 15 - Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı ilgililer bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Oda aracılığı ile veya doğrudan Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.  İtiraz halinde, -30 günlük itiraz süresi geçirilmiş olsa bile-,  itiraza konu Disiplin Kurulu Kararı ve ekleri, itiraz dilekçesinin veya Birlik Disiplin Kurulu yazısının Odaya ulaştığı tarihten itibaren   30 gün içinde Oda Yönetim Kurulu Başkanlığınca Birlik Disiplin Kuruluna gönderilir. İtiraz doğrudan Odaya yapılmış ise, gönderilecek belgeler arasına itiraz dilekçesi de eklenir. Birlik Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalar, 16. maddede belirtilen düzene  uygun olarak hazırlanır.

Dosya düzeni
Madde 16 - Disiplin dosyalarının bir dizi pusulasına bağlanması ve dizi pusulasında yer alan sıraya göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin disiplin dosyasında bulunması gerekmektedir.

1) Özlük dosyası bilgileri : (Özellikle ilgilinin daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin bilgi)
2) İhbar ve şikayete ilişkin bilgiler : (İhbar ve şikayete ilişkin vergi inceleme raporu, Bakanlık veya Defterdarlık yazısı, ihbar ve şikayet eden şahsa ait kimlik, adres, ihbar konusu, tarihi, maddi olaylar, sözlü ihbara ilişkin tutanak)
3) Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptıkları ön incelemeye ilişkin bilgiler : (Görevlendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, toplanan kanıtlar, müşteki ve meslek mensubunun dinlenmesine ilişkin belgeler, düzenlenen rapor)
4) Oda Yönetim Kurulunca dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin karar ve yazısı,(Ek: 1)
5) Disiplin Kurulunca meslek mensubunun savunmasının istenmesine ilişkin yazı ve Ana Yönetmeliğin 34. maddesine göre yapılan tebliğin türüne göre dosyada bulunması gereken tebliğ belgesi,
6) Duruşma yapılması halinde düzenlenmesi gereken, duruşmaya çağrı yazısı ve duruşma tutanağı,(Ek: 2, 3)
7) Yazılı kanıtlar, tanık ve bilirkişi dinlenmesi halinde düzenlenen tutanaklar,
8) Disiplin Kurulu Kararı: (İsnat edilen suç, yapılan incelemeler, savunma ve kanıtların tartışılması, cezanın dayanağı olan Yasa ve Yönetmelik maddesi, tekerrür hali, cezanın bir derece hafif veya ağırının uygulanması halinde gerekçe kararda mutlaka bulunmalıdır.) (Ek: 4)
9) Disiplin Kurulu Kararının ilgiliye tebliğine ilişkin yazı ve Ana Yönetmeliğin 34. maddesine göre yapılan tebliğin türüne göre dosyada bulunması gereken tebliğ belgesi, (Ek: 5)
10) Oda Disiplin Kurulu kararının onaylı bir örneğinin süresi içinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderildiğine ilişkin belge,
11) Cezaya itiraz Oda aracılığı ile yapıldığı takdirde, itiraz dilekçesi ile bu dilekçenin alındığı tarihi belirtir belge ve TÜRMOB Disiplin kuruluna Gönderme yazısı, (Ek:6)

Yukarıda Ek: 1'den Ek: 6'ya kadar numaralanmış olan belgeler Birlik Disiplin Kurulunca standart olarak düzenlenip,  TÜRMOB'un 2002/6 seri numaralı Genelgesi ile Odalara bildirilmiş  olup, disiplin işlemlerinde bu formatlar kullanılır.  TÜRMOB tarafından yeni formatlar tespit edilmesi veya mevcut formatların değiştirilmesi halinde, yeni formatlara göre işlem yapılır.

Disiplin cezalarının kesinleşmesi
Madde 17 -  30 gün içinde itiraz edilmeyen Oda Disiplin Kurulu kararları ile süresinde yapılan itiraz üzerine  Birlik Disiplin Kurulunca  "itirazın kabulüne" dair verilen  kararlar kesindir.  Ancak, Birlik Disiplin Kurulunun "itirazların reddine" ait kararları, Maliye Bakanlığının onayı ile kesinleşir.  İlgililer bu kararlara karşı, kararların iş veya ikamet adreslerine bildirim tarihinden itibaren idari yargıya başvurabilirler.
İtiraz edilmeyen Oda Disiplin kurulu kararları, 30 günlük itiraz süresinin bitiminde; itiraz üzerine Birlik Disiplin Kurulunca "itirazın kabulüne" dair verilen kararlar, kararın verildiği tarihte; "itirazın reddine" dair kararlar, Maliye Bakanlığınca onaylandığı tarihte kesinleşmiş olur.
Uyarma ve kınama cezaları hariç, diğer disiplin cezalarının Maliye Bakanlığı ile Yönetmeliğin 1. maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması zorunludur.

Kesinleşen disiplin cezalarının uygulanması
Madde 18 - Disiplin cezaları, kesinleşme  tarihlerinden  itibaren Oda Yönetim Kurulu Başkanlığınca  uygulanır.
Disiplin soruşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda üyesi olmakla birlikte, istifa veya diğer sebeplerle sonradan üyelik kaydı silinenler hakkındaki kesinleşmiş kararlar, ilgilinin dosyasında saklanır.

Mesleki faaliyet yasağı  ve mühürlerinin geri alınması
Madde 19 - Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatının kaldırılması ve meslekten çıkarma cezası verilen YMM, cezanın  kesinleştiği  tarihten  itibaren iş kabul edemez ve mühür kullanamaz.
Cezanın kesinleştiği tarihten itibaren mesleki faaliyette bulunduğu tespit edilen YMM hakkında yeniden disiplin kovuşturması açılmakla birlikte, ilgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilen YMM, cezanın kendisine tebliği ile birlikte mührünü 7 gün içinde  Odaya teslim eder.  Oda tarafından muhafaza edilen mühür, cezanın bitim tarihinde YMM'ye geri verilir.  Mührün alınması ve iadesi bir tutanakla yapılır. Teslim ve iadelerde Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının süresi,  cezanın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanır.  Cezanın uygulanma süresi içinde aynı türden bir başka cezasının kesinleşmesi halinde, sonraki ceza, ilk cezanın bitimi tarihinden itibaren uygulanır.
Meslekten çıkarma ve yeminli sıfatının kaldırılması cezası alan YMM, cezanın kendisine tebliğinden sonra mührünü derhal Maliye Bakanlığına iade etmek ve iadeye ilişkin teslim belgesini Odaya ibraz etmek zorundadır.   Bu gibi durumlarda, YMM'nin mührünü Bakanlığa iade edip etmediği Oda tarafından izlenir.  İade etmeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Vefat eden üyelerin mühürlerinin iadesi, mirasçılarından yazılı olarak talep edilir.  Mirasçılar tarafından iade edilmeyen mühürler hakkında Maliye Bakanlığına bilgi verilerek, bu mühürlerin iptal edilmesi istenir.


İşlerin tasfiyesi
Madde 20 - Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma veya yeminli sıfatının kaldırılması cezasını alan YMM; cezanın kesinleştiği  tarihten itibaren 60 gün içerisinde,  işlerini tasfiye eder;  var ise,  elindeki iş veya defter ve belgeleri Odaya teslim eder.  Oda bu iş veya defter ve belgeleri iş sahiplerine geri verir.  İş sahiplerinin isteği halinde; Oda yönetim kurulunca görevlendirilecek bir meslek mensubuna, bu iş veya defter ve belgeler teslim edilir.

Yapılacak bildirimler
Madde 21 - Disiplin soruşturmalarına ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin bildirimler hakkında Ana Yönetmeliğin 34. maddesi hükümleri uygulanır.  Ancak, bildirimin gazete ilanı ile yapılması gereken hallerde, Odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetenin yanı sıra, YMM'nin bürosunun bulunduğu ilin belediye sınırları içinde yayınlanan bir gazetede de  ilan edilir.

Zamanaşımı
Madde 22-(1) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılmaz . Ancak, şikayet dilekçesinin Oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren zamanaşımı durur.
(2) Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için Kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu zamanaşımı süresi uygulanır.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 23  -  Bu Yönerge, Genel Kurulun onayı  yürürlüğe girer .
Yönerge hükümleri Yönetim Kurulunca yürütülür.