ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TAHKİM  YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönerge, Oda üyeleri ile müşterileri veya oda üyelerinin birbirleri arasında sözleşmelerden doğan  anlaşmazlıkların, devlet yargısına başvurulmadan,  Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası tahkimi ile çözüleceği belirtilen  uyuşmazlıklarda  Oda Hakem Kurulunun oluşumu, üyelerinin seçimi, görevleri, yetkisi, çalışma yöntemi ve esasları, üyelerin reddi veya çekinmesi, başkan ve üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi amaçlarıyla  düzenlenmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun emredici hükümleri ile çelişmediği müddetçe, tahkimde bu yönerge hükümleri uygulanır.

Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, Hukuk U.M.K. 516 ile 536 maddeleri kapsamında ve YMM Odaları Yönetmeliğinin 12/i md. ve 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 20. maddesiyle eklenen EK MADDE 1 'in verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler  Kuruluş, Görev ve Yetki

Tahkim Şartları

Madde 3- Anlaşmazlığın tahkim usulüyle çözümlenmesi, tarafların HUMK hükümlerine uygun olarak anlaşmaları ile mümkündür.

Taraflar arasındaki tahkim anlaşmalarında veya sözleşmelerde anlaşmazlığın Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası  nezdinde tahkim yolu ile çözümleneceği hususunun açık olarak yer alması gerekir.

Tahkim usulüne başvurmak için bu yönegenin beşinci maddesinde belirtilen masrafın ve 7. maddesinde sözü edilen hakem ücretinin oda veznesine yatırılması şarttır. Başvuru masrafının ve hakem ücretinin ödenmesini takiben tahkim başvurusu karşı tarafa bildirilir.

Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartının olmadığı durumlarda, taraflardan biri Odaya yazılı olarak müracaat ederek, diğer tarafla anlaşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenebilmesi için bildirim yapılmasını isteyebilir.

Oda, istemin bir suretini diğer tarafa (veya taraflara) tebliğ eder. Ve anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi kabul ediliyor ise yazılı olarak bildirmesi istenir. Kabulü halinde tahkim usulü başlar.

Tahkim anlaşmalarında  veya sözleşmelerde, bu yönerge hükümleriyle bağdaşmayan hükümler mevcut ise, taraflara gerekçeli olarak Odanın tahkim yargılamasının uygulanamayacağı tebliğ edilir. Taraflar yazılı olarak odanın tahkim yargılamasını kabul ettikleri takdirde bu yönerge hükümlerini de kabul etmiş sayılırlar.

Hakem Kurulunun Oluşumu
Madde 4- Hakem Kurulu kural olarak üç hakemden oluşur.

Tahkim anlaşmalarında veya sözleşmelerde, tahkim Kurulunun oluşumu konusunda bir belirleme yapılmış ise belirlemeye aynen uyulur.

Taraflar anlaşarak tek hakemle, anlaşmazlığın sonuçlandırmasına karar verebilirler.

Bir belirleme yapılmamış ise; Oda Yönetim Kurulunca Hakem Kuruluna başkanlık yapmak üzere oda üyeleri arasından bir üye görevlendirilir ve taraflara birer üye bildirmeleri için yedi günlük süre verilir. Tarafların tamamı veya biri verilen süre içinde üye bildirmez ise Hakemler HUMK'nun 520.maddesine göre belirlenir.

Hakem Kurulunun oluşmasından sonra, hakemlerin isimleri taraflara ve hakemlere bildirilir.

Kurulun Yeminli Mali Müşavir olan üyelerinin, 3568 sayılı Kanununun 22 nci maddesinin birinci  fıkrasında belirtilen yönetim kurulu üyeliğine seçilme yeterliliği ile seçilme engelinin bulunmaması gerekir.

Hakem veya hakemlerden boşalma olması halinde, hakemin ilk belirlendiği esasa göre yeni hakem belirlenir.

Hakem Kurulu Yazı İşleri ve Masraf Karşılığı Alınması

Madde 5- Kurulun işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak Oda Genel İdare Müdürünün görevleri arasındadır. Genel İdare Müdürü, bu görevinin tamamını veya bir kısmını oda personeline yaptırabilir.

Davacı taraftan, ilerde kararda belirtilecek tarafa yükletilmek üzere,  yazışma, tebligat ve benzeri masrafları  karşılamak için, tarifede yer alan hakem kurulu ücretinin %20' si oranında ayrıca masraf karşılığı alınır ve bu tutar odaya gelir kaydedilir.

Hakem Kurulunun Görevleri
Madde 6- Hakem Kurulu;

a) 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, Kanuna dayalı yönetmelik, tebliğ  ve diğer mevzuatda  belirtilen  sözleşmelerinden ve sözleşmelerde belirlenen  ücretlerden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları,
b) 3568 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde sözü edilen meslek mensuplarının birlikte çalışmalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları,
c)  Meslek mensuplarının  ortaklığında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıkları,
d)  Meslek mensupları ile üçüncü kişilerle aralarında çıkacak ücret anlaşmazlıklarını  çözmek ve  ücretinin kararlaştırılmamış olduğu durumlarda da; ücret anlaşmazlıklarını incelemek ve ücreti belirlemekle görevlidir.

Hakem Kurulu Ücreti
Madde 7- Taraflar herhangi bir ücret kararlaştırmamış veya bu konuda anlaşamamış ise  hakem kurulu ücreti, kurulda davanın açılmış sayıldığı tarihte yürürlükte olan ve 3568 sayılı Yasanın 46 ncı maddesi gereğince belirlenen Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen ücrettir.

Anlaşmazlığın;  davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleri ile tahkikat başlamadan sona ermesi halinde, hakem  ücretinin yarısı hakemlere ödenir. Kalan tutar,  karara göre taraflara iade edilir. Anlaşmazlığın her ne şekilde olursa olsun tahkikatın başlamasından sonra sona ermesi halinde ise yatırılan ücretin tamamı hakemlere ödenir.

Hakemlerin Reddi

Madde 8- Kurulun başkan ve üyeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinde gösterilen sebeplerle reddedilebilir.

Hakemin reddi isteminin, ret sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapılması gerekir.

Hakemin reddi istemi dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede ret isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür.

Vekilin, hakemin reddi isteminde bulunabilmesi için vekaletnamesinde bu konuda yetki bulunması gerekir.

Hakemin reddi talebi, HUMK'nun 521.maddesine göre, davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından karara bağlanır.

Hakemin reddi talebi üzerine, kararın kesinleşmesine kadar tahkim davası askıya alınır. Bu dönemde, tahkim süresi işlemeye devam eder. Ancak red talebi gerekçesiyle, mahkemeden tahkim süresinin uzatılması talep edilebilir. Tahkimin süresi geçtikten sonra, süre uzatımı talebinde bulunamaz.

Hakemlerin Çekinmesi
Madde 9- Hakemler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesindeki sebeplerin varlığı halinde, davaya bakmaktan yasaklı olup, bu durumda kendiliklerinden davaya bakmaktan çekinmek zorundadırlar.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30, 31, 32, 36 ncı maddeleri ile 36/A maddesinin hükümleri, olaya uygunlukları ölçüsünde hakemlerin çekinmesi ve reddi hallerinde de aynen uygulanır.

Tebligat

Madde 10- Kurulda görülmekte olan dava ve işlerde tebligat elden veya iadeli taahhütlü mektupla yapılmakla birlikte taraflar diledikleri takdirde, tebligat işlemlerinde faks, teleks ve acele posta servisi gibi araçlarla da birbirlerine tebligat yapılmasını kuruldan isteyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılama Usulü

Dava Açılması

Madde 11- Kurulda dava, dilekçe ile açılır.

Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
b) Açık bir biçimde davanın konusu,
c) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,
d) Hukuki sebeplerin özeti,
e) Açık bir biçimde talep sonucu,
f) Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği, (bu süre 10 günden aşağı olamaz)
g) Davacının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Davacı, elinde bulunan delilleri dava dilekçesine ekler. Dilekçenin ve eklerinin, davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş olması gerekir.

Davacı dava dilekçesine ayrıca, tarifede belirtilen hakem ücretinin tamamını avans olarak ödediğine ilişkin alındı örneğini ekler ve bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen masraf karşılığını öder.

Davanın Açılma Zamanı
Madde 12- Dava, beşinci maddede belirtilen masraf karşılığının ve 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin odaya yatırıldığı tarihte açılmış sayılır.

Davacı 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin tamamını ve 5 inci madde de belirtilen masraf karşılığını ödediğine ilişkin makbuzu dilekçesine eklemek zorundadır.  Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Bir ay içerisinde, hakem ücretinin ve masraf karşılığının ödendiğine ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

İlk İtirazlar
Madde 13- İlk itirazlar, aşağıda gösterilen hallerden ibarettir.

a) Türkiye'de ikametgahı bulunmayanlardan teminat talebi,
b) Yetki itirazı,
c) Açılan davanın, bir başka kurulda görülmekte olduğu iddiası,
d) Davetiyede noksanlıklar bulunması veya tebligatın usulüne uygun olmadığı iddiası,
e) Karşılık davanın kabule şayan olmadığı iddiası.

Davanın başlangıcında ilk itirazların hepsinin birlikte bildirilmesi gerekir.

İlk itirazlara ilişkin karar, asıl davayı görmeye yetkili kurul tarafından öncelikle verilir.

Esasa Cevap
Madde 14- Davalı ilk itirazları ile birlikte; esas dava hakkındaki cevabını, varsa karşı delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere Odaya verir. Davacı veya kurul tarafından bu süreden farklı bir süre tanınması halinde bu süre dikkate alınır.

Davaya cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Tarafların veya varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
b) Açık bir biçimde savunması,
c) Davacı tarafından bildirilmiş olayların her biri hakkında cevapları,
d) Davalının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Cevap dilekçesi ile davalının elinde bulunan belgelerin asılları veya örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazlasının cevap dilekçesine eklenerek kurula verilmesi gereklidir.

Davalı, cevap dilekçesinde karşılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve savunmaları ile sebeplerini bildirmeye mecburdur.

Karşılık Dava
Madde 15- Davalı, karşılık davasını, esas davaya süresi içerisinde vereceği cevap dilekçesinde bildirmek suretiyle açabilir.

Hangi davaların karşılık dava olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 204 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

Karşılık davaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 205-208 inci maddeleri hükümleri burada da uygulanır.

Tahkikat
Madde 16- Kurul, tahkikatı kural olarak dosya üzerinden yapar. Ancak tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi hallerde, kurulun gerek duyduğu durumlarda tahkikatın duruşmalı yapılmasına karar verilebilir.

Duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, bu husus taraflara elverişli vasıtalarla duruşmadan on gün öncesine kadar bildirilir.

Taraflardan birisi kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bildirilen günde duruşma yer ve saatinde bulunmazsa, duruşma ve tahkikat yokluğunda yapılır. Taraflara uyarılı tebligat yapılmış ise duruşmaya, gelenin katılımıyla devam olunur.

Duruşma, Odanın bu işe tahsis ettiği yerde yapılır.

Kurul, öncelikle tarafları sulha davet eder.

Kurul, kendisine yapılan başvurular ve ekleri üzerinde ön inceleme yapar. Tensip zaptı ile tahkikatın kurul üyelerinden hangisi tarafından yürütüleceğini kararlaştırır. Tahkikatla görevlendirilen üye,  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 182, 183, 184, 196, 197, 209, 211 ve 212 nci maddelerinde belirtilen işlemleri tek başına yapabilir.

Kurul çalışmalarında yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak; kurul başkanı ve üyeleri ile varsa tutanak düzenlemekle görevli yazı işleri elemanı tarafından imzalanır. Tutanak düzenleme görevi üyelerden birisine de verilebilir.

Tutanak düzenlenmesi esası, tahkikatın bir üyeye verilmesi halinde de aynen uygulanır.

Kurul,  uyuşmazlıkları davanın açıldığı tarihten itibaren altı ay içinde sonuçlandırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Deliller ve İkamesi

Delillerin İkamesi

Madde 17- Kurulda görülmekte olan davalarda, nelerin delil niteliğinde olduğu, bunların ikamesi ve usulüne ilişkin hususlarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236-374 üncü maddeleri, olaylara uygunluğu oranında kurulda açılan davalarda da uygulanır.

Delillerin serbestçe takdiri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun belirlediği hükümler çerçevesinde kurula aittir.

Kurul, gerekli gördüğü takdirde tarafların gösterdikleri tanıkları dinleyebileceği gibi, taraflardan gelen yemin teklifi ile resen verilecek yeminlerin ifasına da karar verebilir.

Kurulun, tanık dinlenmesi, yemin, keşif, bilirkişi incelemesi gibi konularda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan ilgili hükümler uygulanır.

Yargılama ile ilgili Diğer Hususlar

Madde 18- Tahkim anlaşmasında aksi kararlaştırılmış olmadıkça hakemler hakkaniyete göre karar verebilirler.

Yargılama Türkçe olarak yürütülür. Hakem Kurulu özel durumlarda yargılamanın yabancı bir dilde yürütülmesine de karar verebilir.

Hakem Kurulunun toplantı yeri Eskişehir YMM Odasının bulunduğu yerdir. Hakem Kurulu toplantı veya toplantıların başka bir yerde yapılması konusunda karar verebilir.

Hakem Kurulu önündeki yargılama gizlidir. Yargılama tarafların anlaşması ve Hakem Kurulunun kararı ile açık olarak yapılabilir.

Hakem Kurulu önünde uygulanacak usul hükümleri HUMK'nun emredici hükümlerine aykırı olmadıkça tarafların anlaşması suretiyle tespit edilebilir. Taraflarca tespit edilmedikçe ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olmadıkça uygulanacak  usul kuralları Hakem Kurulunca saptanır.

Hakem Kurulu, tarafların ileri sürdüğü maddi olaylar ve deliller dışında, anlaşmazlığın çözümüne yararlı olacak başkaca maddi olayların ve delillerin tamamlanması için her türlü girişimi yapabilir. Taraflar Hakem Kuruluna bu girişimlerde yardımcı olmakla yükümlüdürler. Taraflara Hakem Kurulunca istenilen deliller için 5 iş gününü geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde delillerini ibraz etmeyen taraf kaçınmış sayılır ve bu konudaki kaçınma tutanağa geçirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Karar

Karar

Madde 19- Tarafların son diyecekleri için bir duruşma günü belirlenmişse, duruşmanın sonunda tahkikatın bittiği taraflara sözlü olarak bildirilir ve kararın gerekçesi yazılmamış ise kararın özeti taraflara duyurulur.

Kurul, tahkikatın ve yargılamanın sona ermesinden sonra kısa karara uygun gerekçeli kararını on gün içinde yazmak zorundadır.

Kararların İnfazı
Madde 20- Hakem Kararları kesinleştikten sonra icra edilir.

Hakem Kurulu kararlarının kesinleşmesi, bu kararın taraflara tebliğini takip eden 15 günlük temyiz süresi içinde temyiz edilmemiş olmasına veya temyiz edilip Yargıtay'dan onama kararı verilmiş olmasına bağlıdır.

Hakem Kurulu kararı, temyiz süresi geçirilmek suretiyle, taraflardan herhangi birinin temyiz yoluna başvurmaması nedeniyle kesinleşmiş ise, bu takdirde karar yetkili mahkeme tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhi kararın altına ve mahkeme tutanağına yazılır. Kararın icrası yetkili mahkemenin tasdikine bağlıdır.

Hakem Kararı Yargıtay denetiminden geçerek onanmak suretiyle kesinleşmiş ise, taraflardan biri dosyanın iade edildiği mahkemeye müracaat eder. Yetkili mahkeme kesinleşme şerhini hakem kararının altına yazar ve tasdikler. Bu usulle kesinleşen hakem kararı icra kabiliyeti kazanır.

Kesinleşen hakem kararları, Hakem Kurulu tarafından, kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası'na tevdi edilir.

Hakem Kurulu, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı alınmak üzere Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat eder.

ALTINCI BÖLÜM
Kanun Yolları

Temyiz

Madde 21- Kurul tarafından verilen hükümlere karşı, tarafların, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde HUMK'nun 533.maddesindeki nedenlerle temyiz hakkı vardır.

Temyiz talebi dilekçe ile yapılır.

Temyiz dilekçesinin neleri içermesi gerektiği konusunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesi hükmü, kurul kararlarının temyiz edilmesinde de uygulanır.

Hakem Kurulu Kararlarının Tavzihi
Madde 22- Taraflar, HUMK'nun 455-459.maddeleri arasındaki hükümlere göre, Hakem Kurulu kararının tavzih ve tashihini talep edebilir. Tavzih yetkisi, tahkim süresi içinde, kararı vermiş olan Hakem Kuruluna aittir. Tahkim süresi geçtikten sonra, hakem kararının tevdi edildiği mahkeme, hakemleri de dinlemek suretiyle, kararın icrasına kadar Hakem Kurulu kararını tavzih edebilir.

Yargılamanın Yenilenmesi
Madde 23- Kurul kararları aleyhine 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445-454 üncü maddeleri hükümlerine göre yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir.

Uygulanacak Hükümler
Madde 24- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ilgili yönetmelik, tebliğ ve meslek kuralları; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin olaya uygun düşen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Yasanın 18 inci maddesi hükümlerince oluşan  Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası  Yönetim Kurulu yürütür.